Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016

Pracovníci odboru hygieny výživy od začátku roku 2016 provedli celkem 1939 kontrol v provozovnách stravovacích služeb ve Středočeském kraji. Jednalo se hlavně o vyvařující restaurace, provozovny závodního stravování, kuchyně ve zdravotnických a sociálních zařízeních a stánkový prodej občerstvení. Provozovatelům zařízení poskytujících stravovací služby bylo uloženo celkem 138 opatření k nápravě zjištěných nedostatků - 49x nařízena sanitace provozovny, 26x nařízeno znehodnocení či likvidace potravin, 20x pozastaven výkon činnosti do doby odstranění závad, 6x nařízeno uzavření provozovny, 4x nařízena ochranná DDD a 1x nařízen zákaz používání nejakostní vody. Dále bylo v 25 případech nařízeno vyřazení potravin z použití ve stravovací službě a 5x uložena povinnost náhrady nákladů dodatečné kontroly.

 

Za zjištěné nedostatky během státního zdravotního dozoru uložili hygienici celkem 380 finančních sankcí ve výši 1 596 500,- Kč. Mezi nejčastěji hygieniky zjišťované závady patří nedodržování obecných požadavků na potravinářské prostory a požadavků na prostory pro manipulaci s potravinami, frekvence nesplnění těchto požadavků při kontrolách je 34%, dále jsou to závady ve značení rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených v provozovně, nesplnění tohoto požadavku bylo zjištěno ve 32% kontrol, nedodržování požadavků na provozní hygienu zjištěno v 27% kontrol, nedostatky v zavedení stálých postupů založených na zásadách HACCP zjištěné v 17% kontrol, nedodržování požadavků na stav, konstrukci a instalaci zařízení přicházejících do styku s potravinami zjištěné ve 13% kontrol a neplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli informace o alergenních látkách použitých při přípravě pokrmů zjištěné v 11% kontrol.     

 

Od začátku roku 2016 bylo k laboratorním analýzám odebráno celkem 539 vzorků potravin, pokrmů a stěrů z pracovního prostředí v provozovnách stravovacích služeb. Z tohoto počtu bylo chemickému vyšetření podrobeno 210 vzorků (3,8% nevyhovělo), na mikrobiologická kritéria bylo vyšetřeno 291 vzorků (15,1% nevyhovělo) a senzoricky bylo hodnoceno 401 vzorků (2,5% nevyhovělo).

 

Graf: Odebrané vzorky a jejich vyšetření

 

 

      

Mezi nejčastěji odebírané komodity v provozovnách společného stravování patřily teplé pokrmy - 62 vzorků, studené pokrmy - 17 vzorků a ledové tříště - 30 vzorků. Ve 117 případech byly odebrány vzorky zmrzliny, kdy 32,5% vzorků bylo vyhodnoceno jako nevyhovující (v ukazateli Enterobacteriaceae). Státní zdravotní dozor byl také zaměřen na suroviny pro výrobu pokrmů - 249 vzorků, kdy 6,4% vzorků bylo nevyhovujících. Zároveň bylo provedeno 30 stěrů z pracovních ploch a prostředí, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (většinou se jedná o stavební řízení, kde je KHS dotčeným správním úřadem) vydávají pracovníci hygieny výživy závazná stanoviska k projektovým dokumentacím, ke změnám užívání a k uvedení do provozu staveb zařízení společného stravování, supermarketů, obchodních domů, prodejen potravin, výroben potravin a prodejních stánků. Od začátku roku 2016 bylo vydáno celkem 684 stanovisek, z toho 17 stanovisek bylo negativních. V rámci preventivního dozoru bylo vydáno 15 rozhodnutí týkajících se pitné vody (schválení provozního řádu a vody jiné jakosti).

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 10. 2016

 

 

Od začátku roku 2016 bylo pracovníkům odboru hygieny výživy doručeno od občanů celkem 279 podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru. Z tohoto počtu se 87 podnětů týkalo zdravotních obtíží spotřebitelů po konzumaci pokrmu nebo potraviny.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zajímavosti z regionu:

 

Vinobraní 2016 - kulturní akce pořádaná městem Mělník

 

Ve dnech 16. – 18. září 2016 proběhla jedna z nejvýznamnějších společenských akcí města Mělníka – Mělnické vinobraní 2016. Tuto akci navštívilo necelých 35 tisíc lidí. Zaměstnanci KHS kontrolovali jako každoročně úroveň hygieny ve stáncích s občerstvením v průběhu celé akce. Bylo zkontrolováno celkem 13 stánků poskytujících různé druhy občerstvení.

 

Kontrolami bylo bohužel opět zjištěno porušování právních předpisů provozovateli stánků. Jednalo se zejména o závady v osobní hygieně, závady ve vybavení stánků, nevhodné udržování potravin a pokrmů při rizikových teplotách a absenci poskytování informací týkajících se alergenních složek v pokrmech. Řada provozovatelů stánků neměla zpracovány postupy založené na principech HACCP, které by byly důkazem, že jsou dostatečně připraveni na výrobu bezpečného občerstvení v jednoduchých podmínkách. V jednom případě muselo být přistoupeno k okamžitému omezení činnosti včetně vyřazení surovin pro použití ve stánku, a to opatřením KHS, které zamezilo možnému ohrožení zdraví spotřebitelů.

 

Řada závad byla řešena bezodkladným opatřením ze strany kontrolovaných subjektů. Takto byly ještě v průběhu kontroly ve stánku doplněny například prostředky na mytí a osoušení rukou, přivezena dostatečná zásoba pitné vody, dokoupeno zařízení pro její ohřev atp. Při závažném porušení právních povinností, následovalo uložení peněžité sankce. Celkem byly na místě uloženy dvě pokuty. Další sankční opatření ve správním řízení budou následovat.