Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2016 do 30. 12. 2016 celkem 2193 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující, stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kavárny). V průběhu prosince, v čase Adventu, byly středočeskými hygieniky prováděny kontroly stánkového prodeje občerstvení v rámci adventních trhů např. na Vánočních trzích ve většině bývalých okresních měst. Více se dozvíte zde: http://www.khsstc.cz/dokumenty/stankovy-prodej-obcerstveni-na-adventnich-trzich-4413_4413_507_1.html

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v plnění obecných požadavků na potravinářské prostory v 35 %, v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů připravených v provozovně v 31 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 26 %, v chybách v zavedení stálých postupů založených na zásadách HACCP v 17% a v plnění požadavků na pojízdné a přechodné prostory (stánky). Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo 435 finančních sankcí v celkové výši 1 844 000 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 155 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 55 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to ve 4 případech, pozastavení výkonu činnosti v 28 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 25 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 25 případech, uzavření provozovny v 7 případech a zákazu užívání nejakostní pitné vody ve 2 případech. Náklady dodatečné kontroly byly uloženy v 9 případech, což znamená, že nedostatky zjištěné při první kontrole nebyly všechny včas odstraněny.

 

Graf č. 1 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech ze všech provedených kontrol

 

Graf č. 2 Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb

 

 

V měsíci prosinci byl dokončen regionální úkol Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, který se týkal provozu stánků všech možných typů občerstvení a to jak pevných, provozovaných po delší dobu, tak i stánků při nejrůznějších akcích konaných ve Středočeském kraji.

 

Úřední kontrolou bylo k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení od počátku roku 2016 odebráno celkem 665 vzorků, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny určené k výrobě pokrmů, zmrzliny a ledové tříště, provedli stěry z pracovních ploch a prostředí a odebrali vzorky pitné vody zásobující potravinářský podnik.  Z celkového počtu odebraných vzorků jich 103 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů, tj. 15,5% .

 

Od začátku roku 2016 v rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Bylo vydáno celkem 794 závazných stanovisek, v 18 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2016 vydal 15 rozhodnutí týkajících se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Pracovníci odboru hygieny výživy od začátku roku 2016 přijali 317 podnětů spotřebitelů k výkonu státního zdravotního dozoru, které upozorňovaly na nedostatky v provozovnách poskytujících stravovací služby. V 97 případech se jednalo o podněty na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů a potravin.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 12. 2016

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_

 

 Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 09. 01. 2017