Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017 celkem 2169 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující – 853 kontrol, závodní stravování zaměstnanců – 330 kontrol, zdravotnická zařízení 49 kontrol, zařízení sociálních služeb – 106 kontrol, stánky s občerstvením 404 kontrol, kavárny apod.). 

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb

 

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů v 32 %, další často zjišťované nedostatky: obecné požadavky na potravinářské prostory (stavebně technický stav provozovny), dodržování zásad provozní hygieny (čistota a úklid), vyšetření vzorků či poskytování informací o alergenech (graf č. 2).

 

Graf č. 2 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2017 až 30. 11. 2017

 

Nejčastěji zjišťované závady

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 568 finančních sankcí v celkové výši 1 957 500 Kč, za méně závažné nedostatky bylo uloženo opatření formou napomenutí – v 77 případech. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 206 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 72 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu a to v 9 případech, pozastavení výkonu činnosti v 41 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 31 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 50 případech, okamžité uzavření provozovny v 8 případech.

 

Z výše uvedeného počtu kontrol bylo 237 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru, tj. 11% z celkového počtu kontrol. V rámci těchto kontrol byl v 81 případech odebrán vzorek pokrmu či potraviny.

 

Při kontrolách bylo celkem odebráno 535 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 18 % (119 vzorků) požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Od 31. 5. 2017 jsou kontroly hygieniků také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku platnosti zákona bylo provedeno 564 kontrol, 89 kontrol bylo provedeno v rámci společné kontrolní akce Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Děti“). Bylo prošetřeno celkem 25 podnětů týkajících se dodržování „Protikuřáckého zákona.“ Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 14 napomenutí a 21 finančních sankcí.

 

Od začátku roku 2017 v rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Bylo vydáno celkem 656 závazných stanovisek, ve 14 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2017 vydal 14 rozhodnutí týkajících se zásobování potravinářských podniků pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 30. 11. 2017

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_