Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 celkem 2284 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly provedené v širokém spektru provozoven stravovacích služeb se týkaly hlavně restaurací vyvařujících - 885 kontrol, závodního stravování zaměstnanců – 340 kontrol, zdravotnických zařízení - 61 kontrol, zařízení sociálních služeb – 152 kontrol, stánků s občerstvením 427 kontrol, a dále pak kaváren apod.). 

 

Z celkového počtu kontrol bylo 254 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru. V rámci těchto kontrol byly v 82 případech prošetřovány podněty na zdravotní obtíže spotřebitelů.

 

V uvedeném období bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo za zjištěné nedostatky 687 finančních sankcí v celkové výši  2 080 500 Kč, méně závažné nedostatky pak byly řešeny uložením opatření formou napomenutí  - 78 případů.  V rámci provedených kontrol byly nejčastěji zjišťovány nedostatky týkající se označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů v 31 %, další velmi často zjišťované nedostatky: obecné požadavky na potravinářské prostory (stavebně technický stav provozovny) v 29%, dodržování zásad provozní hygieny (čistota a úklid) v 25%, a dále pak vyšetření vzorků či poskytování informací o alergenech v 17%.

 

Ve zvláště rizikových případech hygienici přistoupili k uložení nezbytných opatření vedoucích k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. (viz. graf č.1). Celkem bylo vydáno 212 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 75 případech, nařízení vyřazení potravin z použití ze stravovací služby v 52 případech pozastavení výkonu činnosti v 41 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 22 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu a to v 10 případech a okamžité uzavření provozovny v 8 případech.

 

Graf č. 1. Nápravná opatření: znázornění počtu ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb 

 

 

Od začátku roku 2017 bylo odebráno celkem 574 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení pro ověření zejména pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 22 % (128 vzorků) požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Od 31. 5. 2017 jsou kontroly hygieniků také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku platnosti zákona bylo provedeno 579 kontrol, 89 kontrol bylo provedeno v rámci společné kontrolní akce Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Děti“). Z uvedeného počtu kontrol bylo prošetřeno celkem 26 podnětů týkajících se dodržování „Protikuřáckého zákona.“ Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 14 napomenutí a 23 finančních sankcí.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde jsou orgány ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem statní správy), posoudili zaměstnanci odboru projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků.  Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 727 závazných stanovisek, v 15 případech bylo vydáno závazné stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal 15 rozhodnutí na zásobování zařízení poskytující stravovací služby pitnou vodou.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 30. 11. 2017

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 15.1.2018