Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 10. 2017

Pracovníci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 celkem 1972 kontrol provozoven stravovacích služeb. Jednalo se především o vyvařující restaurace, provozovny závodního stravování, stravovací zařízení ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kavárny a stánkový prodej občerstvení.

 

 V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků v 34%, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 31% a v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 27% kontrolovaných provozoven. Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo 523 finančních sankcí v celkové výši 1 775 000 Kč a za méně závažné nedostatky bylo uloženo 56 napomenutí. Ve zvláště rizikových případech byla nařízena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou - celkem se jednalo o 200 opatření, spočívajících například v nařízení sanitace provozovny v 68 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to v 9 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 45 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 22 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 44 případech, okamžité uzavření provozovny bylo nezbytné dokonce v 8 případech. Náklady na provedení nutné dodatečné kontroly byly uloženy ve 4 případech.

 

 Graf č. 1. Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb ve vnějším kruhu a počty těchto opatření ve vnitřním kruhu

 

 

K laboratorním analýzám bylo od začátku roku 2017  odebráno celkem 420 vzorků, ověřující zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost a to především pokrmů podávaných ve stravovací službě, surovin k výrobě pokrmů, zmrzlin, cukrářských výrobků. Byly provedeny stěry z pracovních ploch a prostředí a také odebrány vzorky pitné vody zásobující potravinářské podniky. Z celkového počtu odebraných vzorků bylo 102 nevyhovujících.

 

 Od 31. 5. 2017 jsou kontroly hygieniků také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku platnosti zákona bylo provedeno 498 kontrol, 89 kontrol bylo provedeno v rámci společné kontrolní akci Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Děti“). Bylo prošetřeno celkem 11 podnětů týkajících se dodržování „Protikuřáckého zákona.“ Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 13 napomenutí a 17 peněžitých sankcí.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru, kde jsou orgány ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem statní správy, posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají k nim závazná stanoviska a dále i k užívání staveb. Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 627 závazných stanovisek, ve 14 případech bylo vydáno závazné stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal 14 rozhodnutí na zásobování zařízení poskytující stravovací služby pitnou vodou.

 

Pracovníci odboru hygieny výživy provedli 214 kontrol na základě podnětů od veřejnosti, které upozorňovaly na nedostatky v zařízeních společného stravování. Z toho v 67 případech hygienici prošetřovali stravovací zařízení kvůli zdravotním obtížím konzumentů.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních stravovacích služeb, ve kterých byla vydána nápravná opatření a uložena finanční sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13. 11. 2017