Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2016 do 30.11.2016

 

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 celkem 2098 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující, stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, kavárny). Na konci listopadu, kdy nastal čas Adventu, byly středočeskými hygieniky zahájeny první kontroly stánkového prodeje občerstvení v rámci adventních trhů např. na Svatobarborském jarmarku 2016 v Neratovicích.  

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 26 %, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 35 % a v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků v 32 %. Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo 410 finančních sankcí v celkové výši 1 717 000 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 149 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 52 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to ve 4 případech, pozastavení výkonu činnosti v 27 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 24 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 25 případech, uzavření provozovny v 7 případech a zákazu užívání nejakostní pitné vody v 1 případě. Náklady dodatečné kontroly byly uloženy
v 9 případech.

 

 

Graf č. 1 Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb

 

 

V měsíci listopadu byl dokončen regionální úkol Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, který se týkal monitoringu kvality olejů používaných k fritování v provozovnách stravovacích služeb. Podrobnosti o kontrolách týkajících se fritovacích olejů se dozvíte zde: http://www.khsstc.cz/dokumenty/informace-o-provedenem-regionalnim-ukolu-khs-stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-praze---monitoring-kvality-fritovacich-oleju--4392_4392_161_1.html

 

Úřední kontrolou bylo k laboratorním analýzám od počátku roku 2016 odebráno celkem 579 vzorků, ověřující zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny určené k výrobě pokrmů, zmrzliny a ledové tříště, provedli stěry z pracovních ploch a prostředí a odebrali vzorky pitné vody zásobující potravinářský podnik.  Z celkového počtu odebraných vzorků, jich 82 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů.

 

Od začátku roku 2016 v rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby nebo potravinářských podniků. Bylo vydáno celkem 744 závazných stanovisek, v 18 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal v letošním roce 15 rozhodnutí týkajících se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Pracovníci odboru hygieny výživy od začátku roku 2016 přijali 299 podnětů spotřebitelů k výkonu státního zdravotního dozoru, které upozorňovaly na nedostatky v provozovnách poskytujících stravovací služby. V 94 případech se jednalo o podněty na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 30. 11. 2016

 

 

 

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem:

http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 12. 12. 2016