Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2017 do 30.9.2017

Odbor hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedl v období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 celkem 1756 kontrol provozoven stravovacích služeb. Jednalo se hlavně o vyvařující restaurace, provozovny závodního stravování, stravovací zařízení ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kavárny a stánkový prodej občerstvení.

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků v 35 %, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 33 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 28 %. Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo 478 finančních sankcí v celkové výši 1 648 500 Kč a za méně závažné nedostatky bylo uloženo 31 napomenutí. Ve zvláště rizikových případech byla nařízena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou - celkem se jednalo o 182 opatření, spočívajících například v nařízení sanitace provozovny v 63 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to v 8 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 34 případech, likvidace potravin jiných než bezpečných v 21 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 44 případech, okamžité uzavření provozovny v 8 případech. Náklady dodatečné kontroly byly uloženy ve 4 případech.

 

 

Graf č. 1. Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb

 

K laboratorním analýzám bylo od začátku roku 2017  odebráno celkem 335 vzorků, ověřující zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny k výrobě pokrmů, zmrzliny, cukrářské výrobky, provedli stěry z pracovních ploch a prostředí a odebrali vzorky pitné vody zásobující potravinářský podnik. Z celkového počtu odebraných vzorků bylo 89 nevyhovujících.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru, kde jsou orgány ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem statní správy, posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb. Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 551 závazných stanovisek, v 10 případech bylo vydáno závazné stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal 13 rozhodnutí na zásobování zařízení poskytující stravovací služby pitnou vodou.

 

Pracovníci odboru hygieny výživy provedli 191 kontrol na základě podnětů od veřejnosti, které upozorňovaly na nedostatky v zařízeních společného stravování. V 63 případech hygienici prošetřili podněty na zdravotní obtíže konzumentů.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních stravovacích služeb, ve kterých byla vydána nápravná opatření a uložena finanční sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 23. 10. 2017