Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 28. 2. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 01. 01. 2018 do 28. 02. 2018 celkem 412 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (vyvařující restaurace – 194 kontrol, závodní stravování zaměstnanců – 106 kontrol a dále ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, kavárnách, stáncích s občerstvením apod.). 

 

Z výše uvedeného celkového počtu kontrol bylo 31 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru. V rámci kontrol bylo odebráno 42 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Všechny odebrané vzorky vyhověly požadavkům platných právních předpisů.

 

Z již uvedeného celkového počtu bylo 254 kontrol zaměřeno na dodržování tzv. „protikuřáckého“ zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky návykových látek (dále jen zákon 65), přičemž v 11 případech byla zjištěna porušení a v 10 případech byla za tyto přestupky uložena sankce.

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v označování rozpracovaných polotovarů a pokrmů (celkem ve 32% z kontrolovaných provozoven byly zjištěny závady) dále byly velmi časté závady v plnění požadavků hygieny provozu (ve 27%) a obecných požadavků na potravinářské prostory (ve 23 %). Další často zjišťované nedostatky jsou znázorněny v grafu č. 2.

 

Graf č. 2 Znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech daného kontrolovaného parametru v období 1. 1. 2018 až 28. 2. 2018

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 179 finančních sankcí v celkové výši 427 500 Kč. Z toho bylo 101 sankcí uloženo za porušení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 15 sankcí za porušení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 6 sankcí za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a již zmíněných 10 sankcí za porušení zákona 65, Dále bylo provozovatelům za menší přestupky uloženo celkem 47 napomenutí.

 

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 33 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 10 případech, nařízení speciální ochranné deratizace při výskytu hlodavců a to ve 2 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 3 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 5 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 10 případech a okamžité uzavření provozovny ve 3 případech.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 111 závazných stanovisek, z toho ve 4 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 2 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 28. 02. 2018

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 19. 3. 2018