Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30. 9. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 celkem 2000 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb viz. Graf č.1.

 

Graf č. 1: Zkontrolovaná stravovací zařízení dle typu provozovny za období 1. 1. 2018 až 30. 9. 2018

 

 

Nedílnou součástí státního zdravotního dozoru jsou kontroly na základě podnětů spotřebitelů, kontroly na základě povinného hlášení provozovatelů a opakované kontroly, které jsou zaměřeny na zjištění způsobu odstranění přechozích závad, plnění nařízených opatření, nebo došetření vzniklé situace. Z výše uvedeného celkového počtu kontrol bylo za uplynulé období provedeno například 191 kontrol na základě podnětů spotřebitelů.

 

Graf č. 2  Počty provedených kontrol ve stravovacích zařízeních rozdělených dle druhu provedené kontroly za období 1. 1. 2018 až 30. 9. 2018

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky v požadavcích na hygienu provozu, nedostatky spočívající v neplnění obecných požadavků a při označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů.

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 892 finančních sankcí v celkové výši 2 129 900 Kč.

 

Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 249 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 81 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 57 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 25 případech, pozastavení výkonu činnosti v 33 případech, nařízení speciální ochranné DDD v 10 případech, a okamžité uzavření provozovny v 10 případech, jiné opatření podle nařízení ES 882 ve 30 případech, nařízení změny technologického postupu v 1 případě, uložení náhrady nákladů dodatečné kontroly ve 2 případech a zákaz používání látky, suroviny, polotovaru, potraviny k výrobě pokrmu v 1 případě a ve 30 případech.

 

Graf č. 3 Počty některých vydaných nápravných opatření dle druhu za období 1. 1. 2018 až 30. 9. 2018

 

 

V rámci kontrol bylo odebráno 724 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení. Z toho 261 odebraných vzorků nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Kromě vzorků pokrmů a potravin bylo provedeno 12 stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb.

 

Graf č. 4  Počty převážně odebíraných vzorků pokrmů a potravin dle druhu v rámci provedených kontrol za období 1. 1. 2018 až 30. 9. 2018

 

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo od začátku roku zkontrolováno 1 117 provozoven. V 61 provozovnách byly zjištěny závady a v 35 případech byly za porušení protikuřáckého zákona uloženy sankce v celkové výši 111 600 Kč. Aktuálně se KHS zapojila do kontrolně-preventivní akce Hazard-alkohol-děti pořádané Policií ČR.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2018 bylo vydáno celkem 365 závazných stanovisek, z toho v pěti případech byl v dané věci vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 4 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje (studny).

 

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli na základě pokynu hlavní hygieničky České republiky cílený státní zdravotní dozor zaměřený na označování balení elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Bylo provedeno 5 kontrol značení elektronických cigaret a 5 kontrol zaměřených na značení náplní do elektronických cigaret. U tří náplní byly zjištěny nedostatky ve značení, jeden výrobek byl stažen z prodeje.

 

Středočeští hygienici dále provedli kontrolu stánkového prodeje na akci Mělnické vinobraní.  Bylo zkontrolováno celkem 21 stánků s občerstvením, vydána 3 opatření a za zjištěné nedostatky uložena v 6 případech pokuta v celkové výši 12 000 Kč.  

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízení společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na Webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 25. 10. 2018