Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30. 9. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 celkem 2 015 kontrol  v provozovnách stravovacích služeb. Jednalo se zejména o vyvařující restaurace, provozovny zajišťující stravování zaměstnanců a zařízení sociálních služeb, kde jsou připravovány a podávány pokrmy klientům a pacientům. V letní sezóně pak byly kontroly zaměřeny na trvalé nebo dočasné stánky, poskytující služby společného stravování na jednorázových akcích a v rekreačních oblastech.

 

Za uvedené období přijal odbor hygieny výživy 234 podnětů. Ve 162 případech byly tyto podněty prověřeny provedením kontrol, v 72 případech nebyly podané podněty v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví, a proto byly předány příslušným dozorovým orgánům. Podněty spotřebitelů se týkaly zejména nedodržování zásad provozní hygieny, zdravotních obtíží po konzumaci pokrmů, jakosti podávaných pokrmů, ale i nedodržování zákazu kouření v zařízeních poskytujících služby společného stravování. V rámci kontrol provedených na základě podnětů bylo uloženo celkem 85 pokut v celkové výši 393 500,- Kč a vydáno bylo 13 příkazů na provedení sanitace, 15 příkazů na likvidaci potravin a jejich vyřazení, 2 příkazy na okamžité uzavření provozovny a v sedmi případech byl pozastaven výkon činnosti kontrolované provozovny, do doby odstranění nedostatků.

 

V rámci kontrol bylo odebráno 695 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení pro ověření zejména mikrobiologické, chemické a senzorické nezávadnosti. Ve 207 případech odebrané vzorky nevyhověly požadavkům na zdravotní nezávadnost. V rámci krajských priorit, vyhlášených pro rok 2019, byly odebírány vzorky zmrzliny a ledu, určeného pro chlazení do nápojů, na mikrobiologické vyšetření a vzorky fritovacích olejů na chemické vyšetření. Po ukončení těchto akcí budou zprávy o výsledcích postupně zveřejňovány na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

 

Při kontrolách byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v neoznačování polotovarů připravených v kontrolovaných provozovnách (27 %) a v nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (24 %). Další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 1.

 

Graf č. 1 Nejčastěji zjišťované nedostatky: Znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech (včetně klamání spotřebitele, záměny surovin) ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2019  až 30. 9.  2019

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 604 finančních sankcí v celkové výši 1 944 100 Kč. V rámci kontrol byla vydávána opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků, ve zvláště závažných případech byla kontrolovaná provozovna uzavřena, případně byla v takovém zařízení omezena činnost, a to do doby odstranění nedostatků. Celkem se jednalo o 192 vydaných opatření (typy vydaných opatření jsou uvedeny v grafu č.2).

 

Graf č. 2  Typy vydaných opatření v provozovnách stravovacích služeb ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2019 až 30. 9. 2019

 

 

Kontroly jsou též zaměřovány na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. Provedeno bylo 537 kontrol, z čehož při 12 kontrolách byly zjištěny nedostatky v uvedené oblasti. Za zjištění, že dochází ke klamání spotřebitelů, záměně používaných surovin, případně používání nekalých praktik byla vždy uložena sankce v celkové výši 17 000,- Kč.

 

Krajské hygienické stanice mají kompetenci v rámci zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon 65“) provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona ve všech zařízeních, poskytujících služby společného stravování. Řešeny jsou též podněty na nedodržování zákazu kouření v uvedených zařízeních. V rámci tohoto zákona bylo provedeno celkem 1 798 kontrol a uloženo bylo 17 pokut v celkové výši 55 500,- Kč. Zaměstnanci odboru hygieny výživy se již pravidelně zúčastňují společně s dalšími dozorovými orgány kontrolní akce HAD („Hazard, alkohol a děti“) pořádané Policií ČR. V rámci těchto kontrol je prověřováno dodržování podmínek stanovených v zákoně 65, včetně zákazu kouření.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2019 bylo vydáno celkem 489 závazných stanovisek (304 stanovisek k projektové dokumentaci, 185 stanovisek ke kolaudaci staveb), v 10 případech byl vydán nesouhlas.

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 14.10.2019