Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 31. 1. 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla v období od 1. 1. do 31. 01. 2020 celkem 161 kontrol v provozovnách stravovacích služeb.

 

Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující, stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců, stravovací zařízení ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kavárny). Od počátku roku 2020 bylo řešeno 31 podnětů od spotřebitelů, podněty na zdravotní obtíže byly šetřeny v 7 případech.

 

 

Graf č. 1: Kontroly dle typu provozovny: grafické znázornění provedených kontrol v různých typech zařízení stravovacích služeb

 

Z kontrolovaných parametrů byly za nejčastěji zjišťované nedostatky shledány závady v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků v 28 %, ochraně potravin a pokrmů před kontaminací (křížení činností) v 19 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 18 %, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 17 %, závady v dokumentaci HACCP v 11 %, v porušení data spotřeby v 10 %.

 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění četnosti nejčastějších závad

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovací služby uloženo 43 finančních sankcí v celkové výši 138 000 Kč.  Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření směřující k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou: celkem se jednalo o 10 opatření spočívajících např. v nařízení sanitace provozovny v 6 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 2 případech nebo nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve  2 případech.

 

 

Graf č. 3: Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona  - č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen ,,zákon  65“)  bylo v letošním roce zkontrolováno 82 provozoven. V 5 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou  ,,Kouření zakázáno“, označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.  V 1 případě byla za porušení zákona 65 uložena sankce, ostatní byly řešeny domluvou na místě.

 

K laboratorním analýzám bylo od počátku roku 2020 odebráno celkem 19 vzorků, k ověření zejména mikrobiální, dále chemické a senzorické nezávadnosti. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny určené k výrobě pokrmů, a fritovací oleje určené k tepelné úpravě pokrmů.  

 

V rámci preventivního hygienického dozoru – (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali vyjádření k užívání staveb zařízení stravovacích služeb nebo potravinářských podniků. Od počátku roku 2020 bylo vydáno celkem 46 závazných stanovisek. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal v letošním roce 1 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovací služby pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 24.2.2020