Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 31. 7. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. do 31. 7. 2019 celkem 1 545 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb. Nejčastěji byly kontrolovány provozovny s přípravou pokrmů (restaurace vyvařující – 634 kontrol) a stravovací zařízení pro zaměstnance firem (závodní stravování 274 kontrol). V letním období jsou často kontrolovány stánky s přípravou občerstvení či zmrzliny, a to stánky trvalé, nebo dočasné na různých jednorázových akcích (hudební festivaly, koncerty, poutě, posvícení). Od začátku roku bylo do poloviny prázdnin zkontrolováno 269 stánků s prodejem občerstvení nebo zmrzliny.

 

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb – Stč. kraj, 01.01. – 31.07.2019

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v těchto oblastech: dodržování provozní hygieny (bylo kontrolováno v 1 378 případech, z toho bylo 306x  zjištěno porušení povinnosti, tj. v 22,2 % případů), obecné požadavky na potravinářské prostory (1327 kontrol, 327 nedostatků, tj. 24,6 %), označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů (746 kontrol, 201 nedostatků, tj. 26,9 %), příjem a skladování potravin a surovin (1186 kontrol, 104 nedostatků, tj. 8,8 %), datum použitelnosti (1218 kontrol, 117 nedostatků, 9,6 %).

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 455 finančních sankcí v celkové výši 1 501 500 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 146 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 52 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 31 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu ve 4 případech, nařízení likvidace potravin jiných než bezpečných ve 12 případech. V nejzávažnějších případech bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny (ve 2 případech), nebo pozastavení výkonu činnosti (ve 28 případech), a to do doby odstranění závad, které vedly k ohrožení bezpečnosti pokrmů.

 

Z výše uvedeného počtu kontrol bylo 117 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru, tj. 8 % z celkového počtu kontrol. V rámci těchto kontrol byl v 23 případech odebrán vzorek pokrmu či potraviny a v 58 případech byla při těchto kontrolách udělena finanční sankce.

 

Při kontrolách bylo celkem odebráno 512 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Nejčastěji odebíranou potravinou byly zmrzliny (mikrobiologické vyšetření, 308 vzorků), suroviny pro přípravu pokrmů (130 vzorků, z toho 124krát chemické vyšetření oleje na fritování), dále teplé pokrmy (35 vzorků), led pro přípravu nápojů (mikrobiologické vyšetření, 18 vzorků), studené pokrmy (10 vzorků) a nealkoholické nápoje (9 vzorků). Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 32 % (164 vzorků) z hlediska stanovených ukazatelů požadavkům na bezpečnost.

 

 

Graf č. 2 – Odběr vzorků potravin a pokrmů: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů odebraných vzorků – Stč. kraj, 01.01. – 31.07.2019

 

 

Kontroly hygieniků jsou také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku roku 2018 bylo provedeno 848 kontrol, z toho v 22 případech byly zjištěny nedostatky. Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 9 finančních sankcí v celkové výši 38 000 Kč. Aktuálně se KHS zapojila do centrální kontrolně-preventivní akce Hazard-alkohol-děti pořádané Policií ČR.

 

Od začátku roku 2019 v rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Bylo vydáno celkem 389 závazných stanovisek, v 8 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2019 vydal 2 rozhodnutí týkající se zásobování potravinářských podniků pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

 

 Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 01. 01. do 31.07.2019

 

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_