Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 30. 11. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 celkem 2 496 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující – 1017 kontrol, závodní stravování zaměstnanců – 381 kontrol, zdravotnická zařízení 57 kontrol, zařízení sociálních služeb – 126 kontrol, pevné a mobilní stánky s občerstvením 480 kontrol, kavárny apod.). 

 

Graf č. 1 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v těchto oblastech: dodržování provozní hygieny – bylo kontrolováno v 2292 případech, z toho bylo 558 krát zjištěno porušení, tj. v 24,3 % případů, obecné požadavky na potravinářské prostory (2196 kontrol, 535 nedostatků, tj. 24,7 %), označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů (1103 kontrol, 337 nedostatků, tj. 30,6 %), příjem a skladování surovin (1996 kontrol, 197 nedostatků, tj. 9,9 %), datum použitelnosti (2097 kontrol, 206 nedostatků, 9,8 %).

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 1078 finančních sankcí v celkové výši 2 535 900 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 280 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 94 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu a to v 11 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 28 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 68 případech. V nejzávažnějších případech bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny (v 10 případech) a pozastavení výkonu činnosti (například činnosti přípravy teplých a studených pokrmů, ve 40 případech).

 

Z výše uvedeného počtu kontrol bylo 224 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru, tj. 9 % z celkového počtu kontrol. V rámci těchto kontrol byl v 64 případech odebrán vzorek pokrmu či potraviny.

 

Při kontrolách bylo celkem odebráno 788 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Nejčastěji odebíranou potravinou byly točené zmrzliny (mikrobiologické vyšetření, 384 vzorků), dále teplé pokrmy (130 vzorků), suroviny pro přípravu pokrmů (166 vzorků, z toho 151krát chemické vyšetření oleje na fritování), led pro přípravu nápojů (mikrobiologické vyšetření, 39 vzorků), studené pokrmy (26 vzorků) a cukrářské výrobky (14 vzorků). Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 34 % (268 vzorků) požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Graf č. 2 – Odběr vzorků potravin a pokrmů: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů odebraných vzorků

 

 

Kontroly hygieniků jsou také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku roku 2018 bylo provedeno 1319 kontrol, z toho v 74 případech byly zjištěny nedostatky. Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 45 finančních sankcí v celkové výši 144 600 Kč.

 

Od začátku roku 2018 v rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Bylo vydáno celkem 668 závazných stanovisek, ve 13 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2018 vydal 5 rozhodnutí týkajících se zásobování potravinářských podniků pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

 Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 30.11.2018

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 18. 12. 2018