Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 10. 2018

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 celkem 2 263 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující, stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců, stravovací zařízení ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách, kavárny).

 

 

Graf č. 1: Počet kontrol dle typu zařízení: znázornění procentuálního zastoupení kontrol stravovacích služeb dle typu zařízení.

 

Z kontrolovaných parametrů byly za nejčastěji zjišťované nedostatky shledány nevyhovující vzorky v 34 %, závady v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků v 32 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 25 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory. Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovací služby uloženo 1000 finančních sankcí v celkové výši 2 362 900 Kč.  Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření směřující k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou: celkem se jednalo o 277 opatření spočívajících např. v nařízení sanitace provozovny v 87 případech, nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu nežádoucích mikroorganismů, hmyzu nebo hlodavců a to v 10 případech, pozastavení výkonu činnosti ve 36 případech, likvidace potravin jiných než bezpečných v 26 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby ve 78 případech, uzavření provozovny v 10 případech, dále byla nařízena opatření jiná a to v 30  případech (např. pozastavení výroby zmrzliny, uložení nákladů dodatečné kontroly).

 

 

 

Graf č. 2: Nápravná opatření: znázornění procentuálního zastoupení nejčastěji ukládaných nápravných opatření v provozovnách stravovacích služeb.

 

Na základě kompetencí krajských hygienických stanic v rámci tzv. protikuřáckého zákona  - č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen ,,zákon  65“)  bylo v letošním roce zkontrolováno 1229 provozoven. V 57 provozovnách byly zjištěny závady týkající se označení provozoven u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou  ,,Kouření zakázáno“, označení zákazu prodeje tabákových výrobků či zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.  Ve 22 provozovnách nebyl dodržen zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. V 42 případech byly za porušení zákona 65 uloženy sankce v celkové výši 138 100 Kč.

 

Na základě podnětů spotřebitelů bylo ve výše uvedeném období provedeno 214 kontrol, nejvíce podnětů se týkalo vyvařujících restaurací – 128 kontrol, dále výčepů, barů – 24 kontrol, stánků - 21 kontrol, občerstvení, bufetů a cukráren – 16 kontrol, stravování zaměstnanců – 16 kontrol, stravování ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb – 4 kontroly, v ostatních zařízeních – 5 kontrol.

 

Státní zdravotní dozor v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění byl proveden celkem v 18 zařízeních.

 

Úřední kontrolou bylo k laboratorním analýzám od počátku roku 2018 odebráno celkem 755 vzorků ověřující zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost. Hygienici podrobili odborným zkouškám pokrmy podávané ve stravovací službě, suroviny určené k výrobě pokrmů, zmrzliny a led používaný k přípravě nápojů podávaných ve stravovací službě.  Z celkového počtu odebraných vzorků z nich nevyhověly v 261 případech.

 

Od počátku roku 2018 v rámci preventivního hygienického dozoru – (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posoudili pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydali vyjádření k užívání stavby zařízení stravovací služby nebo potravinářského podniku. Bylo vydáno 602 závazných stanovisek, v 26 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal v letošním roce 5 rozhodnutí na zásobování zařízení stravovací služby pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Bližší informace o výsledcích kontrol v konkrétních zařízení společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_507_1.html