Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 8. 2019

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje provedli v období od 1. 1. do 31. 8. 2019 celkem 1 802 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb. Nejčastěji byly kontroly směřovány na provozovny s přípravou pokrmů (restaurace vyvařující – 730 kontrol) a stravovací zařízení pro zaměstnance firem (závodní stravování 294 kontrol).  V letním období byly velmi často cílem kontrol trvalé nebo dočasné stánky s přípravou občerstvení a zmrzlin. V případ dočasných stánků se jednalo o kontroly na jednorázových akcích typu poutě, posvícení, hudební festivaly, trhy apod.). V daném období bylo zkontrolováno celkem 334 provozoven tohoto typu.

 

V rámci provedených kontrol byly v zařízeních poskytujících stravovací služby nejčastěji zjišťovány závady týkající se obecných požadavků na potravinářské prostory (stavebně technický stav provozovny) - 383 případů, požadavků na hygienu provozu -  364 případů, potraviny s prošlým datem použitelnosti - 147 případů, ochrana potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci, křížení činností - 140 případů, zavedení stálých postupů na zásadách HACCP - 132 případů a skladování potravin, surovin pro přípravu pokrmů ve 123 případech.

 

Graf č. 1. Nejčastěji zjištěné závady – Stč. kraj, 01.01 – 31.08.2019

 

 

 

V uvedeném období bylo provozovatelům stravovacích služeb uloženo za zjištěné závady celkem 536 finančních sankcí v celkové výši 1 747 500 Kč. Ve zvláště rizikových případech hygienici přistoupili k uložení nezbytných opatření vedoucích k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem bylo vydáno 169 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 53 případech, jiné opatření dle ES 882/2004 v 64 případech, pozastavení výkonu činnosti v 27 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných v 17 případech, nařízení speciální ochranné deratizace či desinsekce při výskytu hlodavců nebo hmyzu a to ve 4 případech, okamžité uzavření provozovny ve 3 případech a náhrada nákladů za dodatečnou kontrolu v 1 případě.

 

 

Graf č. 2. Počet opatření dle typu ukládaných v provozovnách stravovacích služeb – Stč. kraj, 01.01. – 31.08.2019

 

 

Z celkového počtu kontrol bylo 145 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru a dále pak bylo 25 kontrol provedeno v souvislosti s podezřením či výskytem alimentárního onemocnění.

 

Od začátku roku 2019 bylo odebráno celkem 611 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro  ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Odběr vzorků pokrmů a potravin byl prováděn v souvislosti s šetřením podnětů spotřebitelů, dále pak na základě úkolů hlavního hygienika, na základě krajských priorit a regionálních úkolů, ale i v rámci plánovaných kontrol provozoven stravovacích služeb.  Z celkového počtu odebraných vzorků nevyhovělo 191 vzorků z hlediska stanovených ukazatelů požadavkům na bezpečnost.

 

Kontroly hygieniků jsou také zaměřeny na dodržování povinností vyplývajících  ze zákona č. 65/2017 Sb., ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. Protikuřácký zákon. Od začátku roku 2019 bylo provedeno 981 kontrol, z toho v 30 případech byly zjištěny nedostatky. Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo 13 finančních sankcí v celkové výši 49 000 Kč.. KHS se aktuálně zapojila do společné kontrolní akce Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Drogy“).

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde jsou orgány ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem statní správy), posoudili zaměstnanci odboru projektové dokumentace a vydali závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovacích služeb a jiných potravinářských podniků.  Od začátku roku 2019 bylo vydáno celkem 442 závazných stanovisek, v 8 případech bylo vydáno závazné stanovisko nesouhlasné. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí vydal 2 rozhodnutí na zásobování zařízení poskytující stravovací služby pitnou vodou.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 01.01. do 31. 08. 2019

 

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 23. 09. 2019