Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 30.07.2020

30.07.2020, tj. v polovině průběhu letní sezóny, bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 234 zotavovacích akcí (362 běhů a 23.949 zúčastněných dětí) a 57 ohlášených jiných podobných akcí (79 běhů a 1.803 zúčastněných dětí).

 

K uvedenému datu bylo pracovníky odboru hygieny dětí a mladistvých v rámci všech územních pracovišť KHS Středočeského kraje provedeno celkem 114 kontrol, z toho 95 kontrol na zotavovacích akcích, 6 kontrol na jiných podobných akcích a 13 samostatných kontrol v rámci stravovacích služeb zajišťujících stravování na zotavovacích akcích.

 

Při těchto kontrolách byly v průběhu sledovaného období zjištěny celkem 4 závady. Z tohoto počtu se 2 závady týkaly problematiky zásobování pitnou vodou, které spočívaly v mírném zhoršení kvality pitné vody po stránce mikrobiologické. Rozbory vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a k dnešnímu dni bylo odebráno celkem 17 vzorků pitné vody. V obou případech zjištění nevyhovující kvality pitné vody byla provozovatelem akce bezodkladně přijata nápravná opatření spočívající v zajištění náhradního zdroje pitné vody a v provedení dezinfekce stávajícího zdroje pitné vody.

 

Dále byla zjištěna 1 závada ve zdravotní dokumentaci dětí, kdy na zotavovací akci byly přijaty děti neočkované, a dále 1 závada v rámci samostatné kontroly stravovací služby zajišťující stravování v rámci zotavovací akce. Za tyto závady byla uložena sankce.

 

V průběhu sledovaného období byly šetřeny celkem 3 podněty. Dva z těchto podnětů na průběh zotavovací akce byly vyhodnoceny jako zcela neoprávněné. V dalším případě se podnět týkal nevyhovujících hygienických podmínek v rámci soukromého pobytu několika dětí na rekreační chalupě. Vzhledem k tomu, že daná problematika nespadá do věcné působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, bylo řešení tohoto podnětu, s ohledem na jeho závažnost, předáno místně příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí.

  

epidemiologického hlediska zatím probíhá letošní sezóna letní dětské rekreace ve Středočeském kraji relativně klidně. V průběhu července byla pracovníky KHS řešena pouze 1 epidemie gastroenteritid s prokázanou virovou etiologií. V průběhu zotavovacích akcí nebo jiných podobných akcí bylo zdravotníky ošetřeno a do zdravotnických deníků zaznamenáno zejména: ošetření ranek po odstraňování klíšťat, ošetření drobných poranění a odřenin, bolest hlavy bez dalších příznaků, nevolnost, také alergické reakce například v souvislosti s bodnutím hmyzem. Výjimečně byly zaznamenány méně závažné úrazy dětí – jako například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány apod., ke kterým došlo zpravidla při řízené činnosti dětí. Aktivita klíšťat se v průběhu sledovaného období jevila jako střední až zvýšená.

 

V souvislosti s průběhem zotavovacích a jiných podobných akcí ve Středočeském kraji byly v průběhu sledovaného období zaznamenány také mimořádné události související s onemocněním COVID-19.

 

V souvislosti se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19 v Kutné Hoře a Čáslavi vydala KHS ve dnech 10.07. -  24.07.2020 celkem 3 mimořádná opatření. První dvě mimořádná opatření zahrnovala mimo jiné i opatření vztahující se ke konání zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti. Plnění těchto opatření bylo ze strany KHS kontrolováno a žádné nedostatky spočívající v jejich nedodržování nebyly zjištěny. Platnost opatření byla ukončena dnem 25.07.2020.

 

V rámci jedné jiné podobné akce pořádané v okrese Kolín a jedné zotavovací akce pořádné v okrese Benešov byla zjištěna přítomnost osoby pozitivní na Covid-19. V obou těchto případech k tomuto zjištění došlo až po ukončení akce, respektive v den jejího ukončení. Dětem i dospělým osobám přítomným na těchto akcích (celkem šlo o 159 osob) byla následně nařízena karanténa a všichni absolvovali odběry na Covid-19.

 

Jedné zotavovací akce pořádané v okrese Mladá Boleslav, které se zúčastnilo 44 dětí a 13 dospělých, se zúčastnilo dítě, u něhož bylo prokázáno onemocnění Covid-19. Z tohoto důvodu byla akce předčasně ukončena.

 

V rámci jiné zotavovací akce pořádané v rámci okresu Mladá Boleslav pro 249 dětí a 60 dospělých byla zjištěna přítomnost dítěte, který bylo ve styku se svým sourozencem, u kterého bylo následně prokázáno onemocnění Covid-19. Dítě bylo z akce odvezeno a nejbližší kontakty tohoto dítěte byly v rámci tábora izolováni do doby sdělení negativních výsledků provedených odběrů. S ohledem na skutečnost, že v rámci tábora byla realizovaná doporučující opatření MZ vydaná k provozu letních táborů, spočívající mimo jiné v organizačních opatřeních, kdy jsou účastníci tábora rozděleni do skupin se samostatným programem tak, aby bylo zamezeno kumulaci, nebylo nutné přistoupit k významnějšímu omezení provozu tábora nebo k jeho předčasnému ukončení.   

 

ZA Junák Libušín – Velká Chmelištná

 

 

 

 

 

31.7.2020, Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých