Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 31. 7.

31.07.2019, tj. v polovině průběhu letní sezóny, bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 232 zotavovacích akcí (362 běhů a 24 318 zúčastněných dětí) a 39 ohlášených jiných podobných akcí (71 běhů a 1 580 zúčastněných dětí).

 

K uvedenému datu bylo pracovníky odboru hygieny dětí a mladistvých v rámci všech územních pracovišť KHS Středočeského kraje provedeno celkem 96 kontrol, z toho 83 kontrol na zotavovacích akcích, 7 kontrol na jiných podobných akcích a 6 samostatných kontrol v rámci stravovacích služeb zajišťujících stravování na zotavovacích akcích.

 

Při těchto kontrolách bylo v průběhu sledovaného období zjištěno celkem 11 závad. Z tohoto počtu se 7 závad týkalo problematiky zásobování pitnou vodou, ať už v rámci provozu zotavovací akce nebo v rámci provozu samostatné stravovací služby zajišťující stravování na zotavovací akci. V rámci kontrol zotavovacích akcí pro děti (ZA) byla dále zjištěna 1 závada spočívající v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, 1 závada spočívající v nesplnění podmínek ohlašovací povinnosti a 1 závada ve zdravotním zabezpečení akce. V rámci kontrol jiných podobný akci pro děti (JPA) byla zjištěna 1 závada, a to ve zdravotní dokumentaci fyzických osob činných při akci.

 

Závady v zásobování pitnou vodou spočívaly ve většině případů ve zhoršení kvality pitné vody po stránce mikrobiologické. Rozbory vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. V případě zjištění nevyhovující kvality pitné vody byla provozovatelem akce vždy bezodkladně přijata nápravná opatření a byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody. Maximální součinnost ze strany provozovatelů akcí byla poskytnuta také při řešení ostatních zjištěných závad, k čemuž bude následně přihlédnuto při udělování sankcí.

 

V průběhu sledovaného období bylo šetřeno také 5 podnětů, které se týkaly provozů tří ZA a jedné JPA. Z tohoto počtu byly 3 podněty vyhodnoceny jako neoprávněné, 1 jako částečně oprávněný a 1 jako oprávněný.

  

epidemiologického hlediska zatím probíhá letošní sezóna letní dětské rekreace ve Středočeském kraji relativně klidně. V průběhu července byly pracovníky KHS řešeny 2 epidemie gastroenteritid pravděpodobně virové etiologie a 1 epidemický výskyt nespecifického horečnatého onemocnění – vše s mírným a relativně klidným průběhem. Zdravotníky bylo v průběhu zotavovacích akcí nebo jiných podobných akcí ošetřeno a do zdravotnických deníků zaznamenáno zejména: ošetření ranek po odstraňování klíšťat, ošetření drobných poranění a odřenin, bolest hlavy bez dalších příznaků, nevolnost, bolest v krku, ojediněle zvýšená teplota nebo horečka, také alergické reakce například v souvislosti s bodnutím hmyzem. Výjimečně byly zaznamenány méně závažné úrazy dětí – jako například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány apod., ke kterým došlo zpravidla při řízené činnosti dětí. Aktivita klíšťat se v průběhu sledovaného období jevila spíše jako nízká místy střední.

 

 

ZA Junák, U Habrového potoka, Rakovník

 

 

 

ZA Junák, U Habrového potoka, Rakovník

 

 

02.08.2019

Mgr. Jana Tomicová