Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Lhota

Stav ke dni Hodnocení
17.08.2020 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jezero Lhota je antropogenní jezero, které vzniklo po ukončení těžby štěrkopísku. Nachází se 1 km východně od obce Lhota v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Nedaleko severního břehu koupaliště je parkoviště, ke kterému vede cesta z obce Lhota. Celková kapacita parkoviště je odhadována na 1400 osobních automobilů. Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 172 m, její rozloha je 25 ha a hloubka jezera dosahuje místy 7 m. Jezero nemá žádný povrchový přítok ani odtok. Hladina je 2 až 3 m pod okolní krajinou, která je porostlá borovými lesy, v nichž jsou místy, zvláště na jihovýchodě přimíseny duby. Jen na severozápadě zasahuje skoro až k jezeru pole.
 

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Lhota s.r.o., Boleslavská 37,Lhota , 277 14 Dřísy
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2019 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. V uplynulých čtyřech letech byla v jezeře kvalita vody po léta velmi dobrá, hodnocena jako voda vhodná ke koupání.  Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází pouze v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

 Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.