Kladno

 

OKRES KLADNO

Okres Kladno leží na severozápadě Středočeského kraje. Má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, obklopeného ze všech stran specifickými regiony. Na východě rovinatým Mělnickem a příměstskou oblastí okresu Praha-západ, na jihu malebným Berounskem, na západě lesnatým Rakovnickem a na severu podřipskou částí Litoměřicka a okresem Louny (Ústecký kraj).

 

 Svojí rozlohou 720 km2 zaujímá okres Kladno až 9. místo ve Středočeském kraji a představuje jen 6,5 % z jeho rozlohy. Počtem obyvatel téměř 161 tisíc (12,4 % obyvatel kraje) však stojí Kladensko na prvním místě, takže výsledná hustota zalidnění 222 obyvatel na km2 jej charakterizuje jako okres ve Středočeském kraji bezkonkurenčně nejzalidněnější. Především díky největšímu městu celého Středočeského kraje – statutárnímu městu Kladno. Zemědělská půda zabírá 66,6 %, lesy 20,2 % z rozlohy okresu. Intenzivní zemědělská výroba těží z dobrých podmínek okresu s vysokým stupněm zornění půdy.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 2 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Kladno, Slaný) a 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (Kladno, Slaný, Unhošť, Velvary).

V současné době náleží do okresu Kladno 100 obcí. Z celkového počtu obcí jich má 8 přiznáno statut města (statutární město Kladno – 68,6 tis. obyvatel, Slaný, Stochov, Unhošť, Velvary, Buštěhrad, Libušín, Smečno) a 2 obce jsou městysem.

Kladensko je součástí Českého masivu. Povrch okresu má poměrně malé výškové rozdíly. Nejvyšší body jsou v Lánské pahorkatině v jižní části okresu. Je to Vysoký vrch u Malých Kyšic s nadmořskou výškou 486 metrů, který je charakteristický svým protáhlým zalesněným hřebenem a poblíž Kladna Kožova hora (456 m n.m.) se známou rozhlednou.

Z geologického hlediska měla pro dalekou budoucnost Kladenska veliký význam doba prvohorní. Během milionů let se zde vytvořily mohutné vrstvy kamenného uhlí. Z historicky dochovaných záznamů se začalo s dolováním uhlí v 16. Století.

Rozvoj kladenského okresu byl v největším rozsahu ovlivněn odvětvím těžby uhlí a hutnictvím železa, ale tradici zde má též průmysl elektrotechnický, strojírenský a potravinářský. Zásadní pro situaci na okrese byl útlum těžby černého uhlí, omezení hutnictví a výroby oceli.

K 31. 12. 2013 bylo zapsáno 34 356 subjektů v registru ekonomických subjektů (10,9 % subjektů kraje). Podle převažující činnosti tvoří odvětví zemědělství a lesnictví 2,8 %, průmysl 10,7 %, stavebnictví 12,7 %, velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel) 24,6 %.

K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Kladno evidováno 9 129 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 8,42 %, což představuje pátou nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy kraje. Stále doznívá na trhu práce problém uplatnění bývalých pracovníků útlumových odvětví. Mnoho obyvatel Kladenska řeší situaci na trhu práce dojížděním za prací do Hlavního města Prahy, s níž mělo Kladno, vzhledem k blízkosti, vždy nadstandardní vazbu. Propojení s Prahou zajišťují rychlostní silnice R6 a R7, vlakové spojení s Prahou je zajištěno po trati 120 Praha – Kladno – Rakovník.

Vysoké peceVětší část krajiny kladenského okresu byla silně poznamenaná průmyslovou výrobou, těžbou černého uhlí i intenzivním zemědělstvím. Kvalita životního prostředí doznává díky útlumu těžby a průmyslové výroby postupného zlepšování.

Do okresu Kladno zasahuje částečně Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO, která kontrastuje s plně kultivovanou krajinou Kladenska a Slánska. V rámci CHKO Křivoklátsko zasahuje do okresu Kladno část národní přírodní rezervaci Vůznice. Dále se zachovalo několik cenných, avšak malých ploch. Nejvýznamnější jsou národní přírodní památka Bílichovské údolí, ve které je chráněna ohrožená populace kýchavice černé a národní přírodní památka Cikánský dolík, která byla zřízena k ochraně kriticky ohrožených rostlinných druhů svahových slatin na prameništích.

Význam pro celou zemi má zámek v Lánech, který se stal od roku 1921 trvalým sídlem našich prezidentů. Jako první prezident zde pobýval T. G. Masaryk, a to až do své smrti 14. 9. 1937. Na zdejším hřbitůvku je také pochován spolu se svou ženou Charlotou a synem Janem. Nedaleko Kladna se nachází národní kulturní památka Areál Lidice, v místech, kde stála obec vypálená v červnu 1942 jako projev pomsty za atentát na Heydricha. Nachází se zde základy vypálených staveb, kostela, Horákův statek, bývalý hřbitov, Pomník dětských obětí války. Jako památka na vyhlazení Lidic byl vystavěn Památník, jehož součástí je muzeum, při jehož vstupu je umístěn Růžový sad.

Dalšími místy jsou například pozůstatky přemyslovských správních hradů Budeč a Libušín. Památkou z doby pozdní gotiky je například chrám sv. Gotharda ve Slaném, z památek barokní architektury je možno uvést kostel N. Trojice ve Slaném a také morový sloup ve Velvarech. Na zemědělském Slánsku se dochovaly i doklady venkovské architektury, např. ve vesnické památkové rezervaci v Třebízi – Cífkův statek ze 17. století.

 

 

 

Bližší informace o okresu Kladno naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz
http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_kladno

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

 

KONTAKTY 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kladně
gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč)khsstc.cz
telefon ústředna: 312 292 011, fax: 312 292 019
 
 
 

Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení personální a dokumentační

 • Podatelna Kladno
  • Telefon: + 420 312 292 011
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: Khs-KL(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Iva Štěrbová
  • Telefon: + 420 312 292 011
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: iva.sterbova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých - Kladno

 • Vedoucí oddělení (pracovištěm v Rakovníku)
  • Jméno, Příjmení: Ing. Kateřina Pilařová, DiS.
  • Telefon: + 420 313 521 054
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: katerina.pilarova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Martina Dragounová
  • Telefon: + 420 312 292 022
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: martina.dragounova(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Svatava Navrátilová 
  • Telefon: +420 312 292 021
  • Fax:+420 312 292 019
  • E-mail: svatava.navratilova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny obecné a komunální - Kladno

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: RNDr. Miroslava Hrušková
  • Telefon: + 420 312 292 026
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: miroslava.hruskova(zavináč)khsstc.cz, Hok_KL(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Ing. Ivana Klesnilová
  • Telefon: + 420 312 292 025
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: ivana.klesnilova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Marie Malá
  • Telefon: + 420 312 292 026
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: marie.mala(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ivana Sárköziová
  • Telefon: + 420 312 292 025
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: ivana.sarkoziova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Kladno

 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Marie Krečmerová
  • Telefon: + 420 312 292 030
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: marie.krecmerova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Jana Dubayová
  • Telefon: + 420 312 292 029
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: jana.dubayova(zavináč)khsstc.cz 
     
  • Jméno, Příjmení: Zdeňka Švancarová
  • Telefon: + 420 312 292 028
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: zdenka.svancarova(zavináč)khsstc.cz
     
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Simona Fingerhutová
  • Telefon: + 420 312 292 029
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: simona.fingerhutova(zavináč)khsstc.cz

Oddělení protiepidemické – Kladno

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: RNDr. Lenka Duchajová
  • Telefon: + 420 312 292 010
  • Fax: + 312 292 019
  • E-mail: lenka.duchajova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Dagmar Bělohlávková
  • Telefon: + 420 312 292 017
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: dagmar.belohlavkova(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Naděžda Lébrová
  • Telefon: + 420 312 292 020
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: nadezda.lebrova(zavináč)khsstc.cz 
     
  • Jméno, Příjmení: Šárka Aulická  
  • Telefon: + 420 312 292 024
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: sarka.aulicka(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Julie Neumannová  
  • Telefon: + 420 312 292 034
  • Fax:+ 420 312 292 019
  • E-mail: julie.neumannova(zavináč)khsstc.cz 
    

Oddělení hygieny práce - Kladno

 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Dagmar Hlavinková
  • Telefon: + 420 312 29 20 33
  • Fax:+ 420 312 29 20 19
  • E-mail: dagmar.hlavinkova(zavináč)khsstc.cz 
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Ing. Miluše Bílková
  • Telefon: + 420 312 292 035
  • Fax:+ 420 312 29 20 19
  • E-mail: miluse.bilkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Jana Aulichová
  • Telefon: + 420 312 29 20 32
  • Fax:+ 420 312 29 20 19
  • E-mail: jana.aulichova(zavináč)khsstc.cz
    

 


 

Přílohy