Příbram

OKRES PŘÍBRAM

 

Příbramsko se rozprostírá v jihozápadní části Středočeského kraje a jako okrajová oblast sousedí na jihu s krajem Jihočeským - s okresy Písek, Strakonice a Tábor, na západě s krajem Plzeňským - s okresy Rokycany a Plzeň-jih. Severní hranici tvoří Berounsko a okres Praha-západ, východní pak Benešovsko.

Náměstí Tomáše Garrigue MasarykaSvojí rozlohou 1 692 km2 je okres Příbram největším okresem ve Středočeském kraji, zaujímá 15,4 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 44,1 % z rozlohy okresu a lesy 43,7 %. Svými 740 km2 lesů je nejvíce zalesněnou oblastí v kraji. Svou hustotou zalidnění 67 obyvatel na km2 se naopak řadí mezi tři nejřidčeji osídlené okresy kraje. Počet obyvatel 114 tisíc (8,8 % obyvatel kraje) je 5. nejvyšší v kraji.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Příbram, Dobříš, Sedlčany), na 5 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Příbram, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice) a vojenský újezd Brdy.

V současné době náleží do okresu Příbram 121 obcí. Z celkového počtu obcí jich má 8 přiznán statut města (Příbram 33,6 tis. obyvatel, Dobříš, Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Sedlec-Prčice, Nový Knín, Krásná Hora nad Vltavou) a 2 obce byly stanoveny městysem.

Příbramský region je značně členitý s výrazným zalesněním krajiny. V západní a severozápadní části tvoří přirozenou hranici pásmo Brd. Krajina se vyznačuje terénním zvlněním. Pozvolné stoupání vede ze širokých údolí na táhlé hřebeny a plošiny, které přesahují výšku 800 m. Nachází se zde nejvyšší místa středních Čech – vrchy Tok (865 m n.m.), Praha (862 m n.m.) a Třemšín (826 m n.m.). V jižní části okresu najdeme Středočeskou pahorkatinu. Nejníže položený bod okresu se nachází nedaleko soutoku říčky Křeničné s Vltavou u Čími – 271 m.

Napříč územím protéká řeka Vltava, která je dělí na dvě nestejné části. Na tomto vodním toku jsou dvě přehrady - Orlická a Kamýcká. Přehrada Orlík je, co do objemu vody, největší přehradou v republice.

Nerostné bohatství v hlubinách země na úpatí Brd pod Třemošnou zajistilo městu Příbrami i celému regionu světové jméno. Historie města je již od dávných dob spjata s hornickou činností. Za svůj rozvoj po druhé světové válce vděčí Příbramsko rovněž báňské činnosti, a to těžbě uranových rud, což však na druhé straně přineslo současným generacím vážné ekologické problémy.

Vedle uranového průmyslu byl pro oblast charakteristický průmysl strojírenský, potravinářský a hutnictví neželezných kovů. V průběhu 90. let se stal zásadním pro situaci na okrese útlum uranového průmyslu. Část zaměstnavatelů z ekonomických důvodů musela omezit svoji činnost nebo zanikla. Některým se podařilo výrobu zracionalizovat, udržet, případně rozšířit.

V okrese bylo k 31. 12. 2013 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 29 551 subjektů (9,4 % subjektů kraje). Z tohoto počtu tvoří 5,2 % zemědělství a lesnictví, 12,9 % činnosti z odvětví průmyslu, 15,1 % ze stavebnictví a 21,0 % velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel).

K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Příbram evidováno 7 395 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (12,2 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku) činil 9,52 % a okres Příbram tak byl okresem s nejvyšší nezaměstnaností v kraji.

Napojení Příbramska na Prahu zajišťuje rychlostní komunikace R4, na území okresu se dále nacházejí silnice I. třídy I/4 (navazující na R4), I/18, I/19 a I/66. Okresem prochází jedna významnější železniční trať 200 Zdice – Protivín, ostatní tratě mají převážně lokální význam.

V roce 2013 bylo v okrese dokončeno 271 bytů (5,1 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 250 bytů (6,5 % zahájených bytů kraje).

Příbramsko je pro své přírodní krásy i příhodnou polohu vyhledávaným turistickým teritoriem. Nachází se zde celá řada rekreačních ubytovacích zařízení. Velice oblíbené a využívané je okolí vodní nádrže Orlík.

Ševčinský důlMinulost Příbramska je bezprostředně spjata s hornickou tradicí. V samotné Příbrami je vybudován hornický skanzen, který ukazuje nejen slavné doby hornického města, ale i neutěšené postavení obyčejných kovkopů. Starou poutní slávu připomíná nad městem významné poutní místo Svatá hora, kde je chrám, který byl v letech 1658 – 1675 přebudován v barokním stylu. Je dílem italského stavitele C. Luragha, autorem sochařské výzdoby portálu je známý M. Brokoff. Dále je to městys Jince, jehož historie je psána především železářskou výrobou. Nejstarší písemný doklad je znám z roku 1390. První vysoká pec je uváděna z roku 1646. V roce 1810 tu hrabě Rudolf Vrbna buduje vysokou pec Barboru, která na svém místě stojí dodnes. Nad obcí Jince je vrch Plešivec s největším brdským prehistorickým hradištěm z období knovízské kultury. V Dobříši je proslulý zámek s francouzskou zahradou, Sedlčany patří k nejstarším městům v Čechách a v době posledních Přemyslovců byly trhovou rožmberskou vsí se zlatými doly, které patřily českým králům. Známý zámek i zbytek židovské čtvrti lze navštívit v Březnici a v Rožmitále pod Třemšínem hrad, postavený v polovině 14. století Arnoštem z Pardubic.

Na Příbramsku se nachází národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály – jeden z nejúplnějších a nejlépe zachovaných souborů ekosystémů význačných pro říční fenomén střední Vltavy, ve kterém můžeme obdivovat přirozená společenstva skalních srázů v údolí Vltavy i zachovalé suťové lesy s hojným výskytem tisu. Dále je na Příbramsku celá řada drobných přírodních památek. 

 

Bližší informace o okresu Příbram naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_pribram

 

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

KONTAKTY

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Příbrami
U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 318 622 055, fax: 318 630 967
 
 

 


Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Příbram
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: Khs-PB(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Dagmar Vachulová
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: dagmar.vachulova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny práce - Příbram

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Věra Prokůpková
  • Telefon: + 420 318 620 545
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: vera.prokupkova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Alena Novotná 
  • Telefon: + 420 318 620 545
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: alena.novotna(zavináč)khsstc.cz  
    
  • Jméno, Příjmení: Ivana Tuháčková
  • Telefon: + 420 318 620 545
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: ivana.tuhackova(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Josef Bartoš
  • Telefon: +420 318 620 545
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: josef.bartos(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Příbram

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. et Mgr. Veronika Walenková
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: veronika.walenkova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent  
  • Jméno, Příjmení: Daniela Novotná, DiS. 
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: daniela.novotna(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Příbram

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Věra Zákoucká
  • Telefon: + 420 318 629 312
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: vera.zakoucka(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon: + 420 318 629 312
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: (zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Alena Kučerová
  • Telefon: + 420 318 629 312
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: alena.kucerova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Eva Hlavová, DiS.
  • Telefon: + 420 318 629 312
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: eva.hlavova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Michaela Štveráková
  • Telefon: + 420 318 629 312
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: michaela.stverakova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny obecné a komunální - Příbram

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Luboš Mandík
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: lubos.mandik(zavináč)khsstc.cz, Hok_PB(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Blanka Kavková
  • Telefon: + 420 318 629 311, 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: blanka.kavkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Marcela Trnečková
  • Telefon: + 420 318 629 311, 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: marcela.trneckova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Marta Nováková
  • Telefon: + 420 318 629 311, 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: marta.novakova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení protiepidemické – Příbram

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Bc. Kateřina Ježková, DiS
  • Telefon: + 420 318 622 824
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: katerina.jezkova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Vendula Falátová, DiS.
  • Telefon: + 420 318 622 824
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: vendula.falatova(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Michaela Hurská, DiS.
  • Telefon: + 420 318 622 824
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: michaela.hurska(zavináč)khsstc.cz  
    
  • Jméno, Příjmení: Irena Bílá
  • Telefon: + 420 318 622 824
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: irena.bila(zavináč)khsstc.cz  

 

Přílohy