Časté otázky a odpovědi

23.05.2011

Kde lze získat informace o kvalitě vody v koupalištích?

V první řadě u provozovatele koupaliště, jsou uvedeny i další odkazy.

Celý článek

03.06.2009

Obtěžuje Vás hluk? Jak postupovat, pokud chcete podat podnět na překračování limitů hluku z provozu různých zdrojů hluku včetně hluku z provozoven služeb a hudebních produkcí?

V případě, že máte podezření, že jsou porušovány povinnosti osob provozujících zdroje hluku (v rámci podnikatelské činnosti) či požadavky na hluk z provozoven služeb a hluk z veřejné produkce hudby, můžete podat podnět k výkonu kontroly Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti příslušnému podle místa provozu zdroje hluku či provozu služeb a místa konání hudebních produkcí.

Celý článek

03.06.2009

Kdo má povinnost plnit limity hluku?

Povinnost plnit limity hluku má osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku.

Celý článek

03.06.2009

Co je nutné v podání uvést?

V podaném podnětu uveďte předpokládaný zdroj hluku, jeho adresu, charakter jeho provozu, doba provozu, kdy vnímáte hluk nejintenzivněji, uveďte spojení na sebe pro dohodnutí dalších detailů a event. dohodnutí podmínek měření hluku, které bývá realizováno k objektivizaci podnětu.

Celý článek

03.06.2009

Které obtěžující zvuky neřeší orgán ochrany veřejného zdraví?

Hlasové projevy osob na veřejném prostranství - jde o rušení nočního klidu, které řeší městská policie nebo policie ČR.

Celý článek

03.06.2009

Limity hluku podle uvedeného nařízení vlády se nevztahují dále na:

a) hluk z užívání bytu, b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí, c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.

Celý článek

03.06.2009

Jaké povinnosti musí splnit osoba provozující koupaliště?

Požadavky na kvalitu vody určené ke koupání a další požadavky jsou stanoveny dle §6 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

03.06.2009

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

03.06.2009

Jaké jsou související předpisy?

Zákon č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Celý článek

03.06.2009

Kdo je provozovatelem koupaliště?

Osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu (dále jen "koupaliště"), pokud je koupaliště provozováno jako bezplatná služba, pak osoba, která je jako takové označila.

Celý článek


1 2 3