Časté otázky a odpovědi

03.06.2009

Kde je možné se koupat?

Koupaliště ve volné přírodě, Povrchové vody využívané ke koupání, Ostatní vodní plochy, Umělá koupaliště

Celý článek

03.06.2009

Jaké jsou základní povinnosti při provozování koupaliště?

Povinnost zajistit kontrolu kvality vody dle požadavků prováděcího předpisu, předávat výsledky kontrol v elektronické podobě, vypracovat a předložit provozní řád ke schválení, zajistit vybavenost koupaliště a jeho údržbu, úklid a dezinfekci prostor a zařízení.

Celý článek

03.06.2009

Formuláře:

Předepsané formuláře k žádosti o schválení provozního řádu – viz vzory

Celý článek

03.06.2009

Jaké povinnosti musí splnit osoba poskytující služby péče o tělo před zahájením provozu

Požadavky jsou stanoveny §§ 19 - 21 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §§ 51 - 52 vyhlášky č.137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

03.06.2009

Kdo tyto povinnosti musí dodržovat?

Osoba, která provozuje holičství, kadeřnictví, pedikúru, manikúru, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory).

Celý článek

03.06.2009

Jaké jsou základní povinnosti?

Vypracovat a předložit provozní řád ke schválení, bez jeho schválení nelze začít s prováděním činnosti

Celý článek

03.06.2009

Náležitosti provozního řádu:

V provozním řádu musí být uvedeny zásady provozní a osobní hygieny..

Celý článek

03.06.2009

Jaké povinnosti musí splnit osoba dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu?

Požadavky na kvalitu pitné vody a povinnosti osob dodávajících pitnou vodu pro veřejnou potřebu jsou stanoveny §§ 3, 3a, 3b a 4 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

03.06.2009

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý článek

03.06.2009

Jaké jsou související předpisy?

Zákon č.254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Celý článek


1 2 3