Časté otázky a odpovědi

03.06.2009

Kdo je povinen dodržovat povinnosti při dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu?

provozovatel, případně vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou..

Celý článek

03.06.2009

Provozovatel vodovodu musí zajistit:

kvalitu dodávané pitné vody vyhovující požadavkům prováděcího předpisu, její pravidelnou kontrolu v příslušném rozsahu a četnosti, pořízení protokolu o kontrole v elektronické podobě a předání KHS..

Celý článek

03.06.2009

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Za porušení povinností mohou být uplatněny sankce dle §92, event. 93 zákona č.258/2000 Sb,, dle § 84 může být zakázáno nebo omezeno používání nejakostní pitné vody, a to do doby odstranění závady

Celý článek

03.06.2009

Kde je možné získat informace o kvalitě vody ve vodovodu?

V první řadě u provozovatele vodovodu, který má za povinnost archivovat výsledky kontrol kvality vody po dobu 5 let a aktuálně informovat odběratele o kvalitě vody.

Celý článek

03.06.2009

Jaké povinnosti musí splnit osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních?

Požadavky jsou stanoveny § 21a zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek


1 2 3