Časté otázky a odpovědi

12.06.2015

Kategorizace prací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje aktualizuje informace pro zaměstnavatele o kategorizaci prací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 12.06.2015

Celý článek

03.06.2009

Stanovení PEL a NPK

Stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemické látky a nebo prachu v pracovním ovzduší látek, pro něž nejsou tyto hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci náleží místně příslušné krajské hygienické stanici (dále jen „KHS“), která vydává ke stanovení rozhodnutí.

Celý článek