Krajská epidemiologická komise - složení a činnost

Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji neboli „Krajská epidemiologická komise“ (dále jen „KEK“) byla zřízena hejtmanem Středočeského kraje v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006. 

KEK je stálým pracovním orgánem hejtmana a její statut schvaluje hejtman kraje. KEK svolává ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních onemocnění. KEK ke své činnosti využívá „Krajský pandemický plán“, který je součástí Krizového plánu kraje.

 

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, KEK se stává součástí Krizového štábu kraje a přejímá řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu kraje.

 

 

Složení Krajské epidemiologické komise ve Středočeském kraji

 

 

Ředitel KHS

předseda KEK

Vedoucí protiepidemického odboru KHS

MUDr. Lilian Rumlová - místopředseda

Vedoucí odboru zdravotnictví KÚ

tajemník

Zástupce KVS

člen

Zástupce krizového managementu KÚ

člen

Zástupce krizového managementu KHS

člen

Zástupci ředitelství nemocnic v regionu

člen

Zástupce ZZS

člen

Zástupce KŘ Policie ČR

člen

Zástupce Armády ČR

člen

Zástupce HZS

člen

Tisková mluvčí KÚ/KHS

člen

Zástupce Zdravotního ústavu se sídlem v Praze

člen

Zástupce České lékárnické komory

člen

 

 

Pracovní štáb KEK

 

Vedoucí protiepidemického odboru KHS

MUDr. Lilian Rumlová - vedoucí

Zástupce krizového managementu KHS

člen

Zástupce KŘ Policie ČR

člen

Zástupce krizového managementu KÚ

člen

Zástupce HZS

člen

Zástupce odboru zdravotnictví KÚ

člen

 

Krajská epidemiologická komise (pracovní štáb) ve Středočeském kraji v rámci zabezpečení úkolů:

-     informuje hejtmana a tajemníka bezpečnostní rady kraje o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,

-     vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu kraje,

-    informuje Komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologickou komisi) v intervalech jí stanovených o vývoji situace v regionu,

-    rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o příjímání příslušných  protiepidemických  opatřeních s regionální působností,

-     prostřednictvím předsedy komise si může vyžádat potřebné podklady ke své činnosti a pro plnění svých úkolů,

-    rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu Středočeského kraje.

 Statut a jednací řád KEK, které najdete v příloze, byly v roce 2010 aktualizovány. 

 

Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková
Aktualizováno dne: 2.12.2015

 

 


 

Přílohy