Krajská epidemiologická komise - složení a činnost

Krajská epidemiologická komise

 

Krajská epidemiologická komise (dále jen KEK) byla zřízena hejtmanem Středočeského kraje v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006.  KEK je stálým pracovním orgánem hejtmana kraje. KEK svolává ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních onemocnění. KEK ke své činnosti využívá Krajský pandemický plán, který je součástí Krizového plánu kraje.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, KEK se stává součástí Krizového štábu kraje a přejímá řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu kraje.

 

Pracovní štáb krajské epidemiologické komise ve Středočeském kraji v rámci zabezpečení úkolů:

 

 • informuje hejtmana a tajemníka bezpečnostní rady kraje o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,
 • vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu kraje,
 • informuje Ústřední epidemiologickou komisi v intervalech jí stanovených o vývoji situace v regionu,
 • rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o přijímání příslušných protiepidemických opatřeních s regionální působností,
 • rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu Středočeského kraje.

 

 

Krizový štáb Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

 

Krizový štáb Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen Krizový štáb KHS) je pracovním orgánem ředitele KHS k řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb KHS vykonává svou činnost s cílem zabezpečit součinnost, jednotnost a soulad činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů při řešení krizové situace vyhlášené na území Středočeského kraje.

 

 Krizový štáb KHS v rámci zabezpečení úkolů:

 

 • operativně projednává zásadní záležitosti týkající se řešení krizové situace,
 • stanovuje priority činnosti KHS,
 • zajišťuje provedení opatření k zabezpečení provozu KHS,
 • koordinuje činnost KHS ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a složkami IZS,
 • navrhuje opatření, nařízení orgánu ochrany veřejného zdraví a právní předpisy KHS na území kraje,
 • zajišťuje zpracování podkladů vyžádaných krizovým štábem kraje.

 

Krizový štáb KHS se aktivuje v případě:

 

 • vzniku mimořádné události většího rozsahu v kraji, při níž je vyžádaná součinnost KHS,
 • vzniku krizové situace a vyhlášení některého z krizových stavů,
 • taktických a prověřovacích cvičení organizovaných k ověření činnosti.