Platné právní předpisy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy a metodická doporučení

Platné právní předpisy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy 

 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody;
 • Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

 
Platná metodická doporučení 

 

 • Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení http://khsstc.cz/dokumenty/metodika-pro-nakladani-s-odpady-ze-zdravotnickych--veterinarnich-a-jim-podobnych-zarizeni-4534_4534_126_1.html
 • Metodické doporučení pro poranění ostrými předměty ve zdravotnictví http://khsstc.cz/dokumenty/metodicke-doporuceni-pro-poraneni-ostrymi-predmety-ve-zdravotnictvi---4349_4349_126_1.html
 • AHEM č. 1/2014 – Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů
 • Věstník MZ ČR částka 10/2016 – Metodické opatření - Řešení problematiky infekce HIV/AIDS
 • Věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
 • Věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
 • Věstník MZ ČR částka 5/2012 - Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče 
 • Věstník MZ ČR částka 7/2010 - Metodický návod k zajištění programu surveillance  onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • Věstník MZ ČR částka 1/2010 - Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický pokyn - Prevence virového zánětu jater
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický návod - Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění
 • Věstník MZ ČR částka 8/2007 – Metodický návod k systému epidemiologické bdělosti rotavirových infekcí
 • Věstník MZ ČR částka 7/2007 - Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení
 • Věstník MZ ČR částka 10/2006 – Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
 • Věstník MZ ČR 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • Věstník MZ ČR částka 13/2003 – Metodické opatření - Doporučené standardy definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • Věstník MZ ČR částka 3/2001 - Metodický pokyn k zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
 • Věstník MZ ČR částka 1/2000 - Metodický pokyn k zajištění programu surveillance legionelóz

 

 

Zpracovala: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

Zpracováno dne: 26.06.2020