Legislativa

 

Přehled platných právních předpisů týkajících se činnosti odboru hygieny obecné a komunální
 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy k zákonu ve znění pozdějších předpisů podle jednotlivých oblastí oboru:
 
Pitná voda:
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 
Vody ke koupání:
 • Vyhláška č. 238/2011, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Hluk a vibrace:
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 561/2006 Sb. o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
 • Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
Neionizující záření:
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Činnosti epidemiologicky závažné:
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhláška č. 490/2000 Sb., rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
Vnitřní prostředí budov:
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 
Další související zákony, ve znění pozdějších předpisů:
 
Zákon č. 201/2012 Sbo ochraně ovzduší
Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 
 
MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
 
04.01.2016