Legislativa

 

Zákony

110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění 

                           pozdějších předpisů

241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých

                           souvisejících zákonů

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění

                           pozdějších předpisů

412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
                       kybernetické bezpečnosti)

 

Zákony k odborné činnosti KHS:

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů 
                        (chemický zákon)

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
                       chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
                       o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
                       havárií)

 

Vyhlášky

281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

                       a o změně některých zákonů (krizový zákon)

328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpeční integrovaného záchranného systému

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech,
                       reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické 
                       bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

 

Vyhlášky k odborné činnosti KHS:

376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení

                        nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Sb.

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty

                        ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu

                        pro provádění biologických expozičních textů a náležitosti hlášení prací

                        s azbestem a biologickými činiteli

137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní

                        hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost

                        a rozsah kontroly pitné vody

274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam

                        nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek

537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů

473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších

                        předpisů

306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

                        a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální

                        péče

 

Nařízení vlády

462/2000 Sb.,  k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb, o krizovém řízení

                        a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády

                        č. 431/2010 Sb.

432/2010 Sb.,  o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

291/2015 Sb.,  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

 

 

Věstník vlády

částka 6/2003  Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze 30. června

                         2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení

                         preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací

                         spojených s předcházením, řešením a odstraňováním následků mimořádných

                         událostí

částka 4/2004  Směrnice č. 4 Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004,

                        kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu

                        kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé

                        další podrobnosti

částka 8/2006  Plán opatření pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou

                        chřipkového viru - Pandemický plán ČR