Legislativa – zdravotní politika

Strategické dokumenty vlády ČR v oblasti ochrany a podpory zdraví schválené vládou ČR

 

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (1998)

Zdraví 21 (2002)
Zdraví 2020 
Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví    
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020  
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 — 2017
Strategické dokumenty KÚ Středočeského kraje
Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Stč. kraje.
Zdraví 2020
Akční plán strategie protidrogové politiky Stč. kraje.
Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Stč. kraji.
Regionální plán pro řešení problematiky HIV/AIDS ve Stč. kraji na období 2008-2012.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Stč. kraje (podíl na vzdělávání zdravotnických pracovníků).
Koncepce primární prevence Středočeského kraje 2007-2013.

 


 

Přílohy