Legislativa vztahující se k oboru hygieny dětí a mladistvých

Právní předpisy v oblasti stravování dětí a mladistvých:

 •  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 •  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví všeobecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro nezávadnost potravin a kterým se stanoví postupy v oblasti nezávadnosti potravin
 •  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2002, o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 •  NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1441/2007
 •  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004
 •  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
 •  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů


Právní předpisy v oblasti školských a vzdělávacích zařízení:

 •  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
 •  vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 •  nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 •  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 •  zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 •  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 •  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 •  vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)


Právní předpisy vztahující se na zotavovací akce:

 •  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • Právní předpisy vztahující se dětské skupiny:
 •  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.
 •  vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 •  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 •  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

 

Další související právní předpisy:

 •  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 20/2012 Sb.
 •      zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 •  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 •  Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 •  Vyhláška č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
 •  Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů


Vybrané technické normy:

 •  ČSN 73 4108: Hygienická zařízení a šatny
 •  ČSN 73 0580-1,2,3 : Denní osvětlení budov
 •  ČSN 12464-1: Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní
 •  pracovní prostory
 •  ČSN 36 0020: Sdružené osvětlení
 •  ČSN EN 12 193: Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
 •  ČSN 73 0527: Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely
 •  ČSN EN ISO 3382-2: Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky – Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech
 •  ČSN EN ISO 3382-1: Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky – Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči
 •  ČSN 757143: Jakost vody pro závlahu
 •  ČSN EN ISO 16 000-7: Vnitřní ovzduší – Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

 

Mgr. Jana Tomicová

15. června.2016