Pravidelné očkování v České republice

 
Pravidelné očkování dětí v České republice
dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.11.2010)
 

  
 
Dle §§ vyhlášky
 
 
Termíny očkování
 
Druh očkování
 
 
§3
 
1. - 2.  měsíc
Očkování proti tuberkulóze pouze u indikovaných dětí* (zákl. očkování hexavakcínou od započatého 13. týdne po narození, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti TBC)
 
§4
 
Od započatého 9. týdne po narození
Základní očkování proti záštrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (1. dávka hexavalentní očkovací látky, další dávka v odstupu alespoň 1 měsíce)
 
§4
 
Od započatého 13. týdne po narození
Základní očkování proti záštrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (2. dávka hexavalentní očkovací látky, další dávka v odstupu alespoň 1 měsíce)
 
§4
 
Od započatého 17. týdne po narození
Základní očkování proti záštrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (3. dávka hexavalentní očkovací látky, další dávka v minimálním odstupu 6 měsíců po 3. dávce)
 
§4
 
Nejdříve od 11. měsíce – nejpozději do dovršení 18. měsíce
Základní očkování proti záštrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (4. dávka hexavalentní očkovací látky)
§5
Od 15. měsíce po narození
Základní očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (přeočkování v odstupu 6 - 10 měsíců po provedení základního očkování)
 
§5
21. měsíc – 25. měsíc po narození
 
Přeočkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.
 
 
§6
Do dovršení 5. roku
Očkování proti pneumokokové nákaze u dětí se zdravotní indikací** (počet dávek a jejich intervaly dle souhrnu údajů o přípravku)
 
§4
 
 
5. rok  - 6. rok
 
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
 
§4
 
 
10. - 11. rok
 
Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a dětské obrně
 
§ 4
 
 
12. - 13. rok
 
Očkování proti virové hepatitidě typu B u dětí, které dosud nebyly očkovány
 
§4
 
 
14. - 15. rok
 
Přeočkování proti tetanu u dětí, které nebyly přeočkovány v 10-11 letech dle této vyhlášky
 
 
§ 4
25. rok  –  26. rok
Přeočkování proti tetanu u osob, které byly přeočkovány v 10-11 letech dle této vyhlášky (další přeočkování vždy po každých 10 – 15 letech)
 
*Indikace k očkování proti TBC:
·         Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte či člen domácnosti, v níž dítě žije, má/měl aktivní tuberkulózu.
·         Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem TBC než 40 případů na 100 000 obyvatel (seznam států každý rok zveřejní Ministerstvo zdravotnictví po aktualizaci Světovou zdravotnickou organizací).
·         Dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou.
·         Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.
 
**Indikace k očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou u dětí:
·         Primární defekty imunity s klinickým projevem: porucha tvorby imunoglobulínů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
·         Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po chemoterapii, transplantace orgánů, HIV.
·         Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
·         Transplantace kmenových hematopoetických buněk.
·         Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie.
·         Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více za rok.
·         Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
·         Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích.
·         Děti s porodní hmotností pod 1500g.
 
Doplňující informace:
Očkování proti rotavirovým nákazám: doporučené, nepovinné, nehrazené očkování, hradí rodiče dítěte - bližší informace dětský lékař
Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti se stanovenými zdravotními indikacemi – viz výše a ostatní děti dle zájmu rodičů, jedná se o očkování nepovinné, doporučené, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami – bližší informace dětský lékař.
Očkování proti rakovině děložního čípku: nepovinné, doporučené očkování, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami – bližší informace dětský lékař.
 
Zpracovala: MUDr. Simona Tichá, vedoucí protiepidemického oddělení pro okres Mělník
Zpracováno dne: 22.10.2015