Předmět činnosti odboru protiepidemického

Pracovníci odboru protiepidemického v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

  
Plní zejména tyto úkoly:
  • provádějí epidemiologická šetření zaměřená zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy, tj. místa, ve kterém se šíří nákaza, jehož součástí je nebo byl zdroj nákazy, osoby z nákazy podezřelé a složky jejich prostředí;
  • nařizují, organizují, řídí a popř. i provádějí opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění;
  • nařizují mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace vyžaduje, spolupracují při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
  • usměrňují činnost provozovatelů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nákazám spojeným s poskytováním zdravotní péče a kontrolují je;
  • kontrolují činnost zdravotnických zařízení z hlediska provádění očkování a dodržování podmínek použití a skladování očkovacích látek stanovených výrobcem;
  • sbírají a analyzují data z oblasti drogové epidemiologie;
  • provádějí epidemiologické šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s výkonem povolání;
  • řídí a kontrolují úroveň činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podílejí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící a přijímají příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků;
  • vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví;
  • vykonávají státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví.