Náplň činnosti odboru hygieny obecné a komunální

Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Při své činnosti zejména:

1.     Vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených předpisy k ochraně veřejného zdraví v oblasti problematiky hygieny obecné a komunální, tj. zejména nad

·         zásobováním pitnou vodou

·         výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou

·         vodárenskou technologií

·         koupališti, bazény, saunami a koupacími oblastmi

·         ochranou před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením

·         činnostmi epidemiologicky závažnými včetně  ubytovacích služeb  

·         vnitřním prostředím staveb

·         pohřebními službami

·         dodržováním podmínek integrovaného povolení 

2.     Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci), uplatňuje stanoviska a vyjádření dotčeného správního úřadu.

3.     Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle § 19 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb.

4.     Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních a pracovních podmínek

5.     Spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu

6.     Podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.

7.     Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, voda, vibrace, neionizující záření ap.).