Předmět činnosti zdravotní politiky

Podpora veřejného zdraví je v České republice v současné době zakotvena v zákoně č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde dle §2, odst. 3 se podporou zdraví rozumí souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňující zdraví. Zahrnuje také činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.

 

 

Aktivity Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS StčK) v podpoře veřejného zdraví organizačně zajišťuje referentka pro zdravotní politiku (Kontakt), která je v přímé podřízenosti ředitelky KHS StčK.

 

 

Odborní pracovníci KHS StčK:

 

 • jsou členy Protidrogové komise StčK,
 • podílí se na zpracování odborných posudků k projektům nestátních neziskových organizací předkládaných do dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • participují při přípravě strategických dokumentů KÚ StčK a MZ ČR,
 • podílí se na vzdělávání zdravotnických a pedagogických pracovníků, pracovníků neziskových organizací a edukaci další odborné i laické veřejnosti,
 • odborně zajišťují praxi lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků na KHS,
 • monitorují a hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.

 

Organizační schéma spolupracujících subjektů v podpoře zdraví ve Středočeském kraji:

 

 • KHS,
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Krajský úřad,
 • Municipality,
 • Státní zdravotní ústav,
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
 • Nestátní neziskové organizace, podniky, školy,
 • Kancelář Světové zdravotnické organizace (World Health Organization) v ČR a
 • Národní síť zdravých měst.

 

 

Aktivity a projekty KHS StčK

 

V rámci naplňování programu „Zdraví 2020“ (Zdraví 2020) KHS StčK metodicky vede a spolupracuje s městy a obcemi na aktivitách určených nejen široké laické, ale i odborné veřejnosti. Zprávy z projektů naleznete zde. Jedná se například o následující projekty:

 

 • Den záchranářů v Kolíně,
 • Den pro zdravý životní styl v Příbrami,
 • Dny města Kladna,
 • Všejanské slavnosti,
 • Zdravá a aktivní Dobříš,
 • Hrou proti AIDS, apod.

 

 

Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje

 

Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje (Zpráva) je komplexně pojatou publikací, která analyzuje zdravotní stav obyvatelstva Středočeského kraje. Popisuje úroveň zdraví v kraji, porovnává ji s úrovní dosaženou v jiných krajích a v Evropské unii a provádí i okresní srovnání v rámci kraje.

 

Aktualizace Zprávy o zdraví obyvatel kraje se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., §82, odst. 2, písm. u) zákona: Krajské hygienické stanici náleží zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu.

 

 

Podnik podporující zdraví

 

                                                               

Již 12 let je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví.

 

Před třemi lety se do soutěže poprvé přihlásila také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a ještě téhož roku (2014) byla KHS StčK certifikována titulem Podnik podporující zdraví I. stupně. Jelikož je získaný titul udělován na dobu tří let, požádala KHS StčK o jeho obhajobu.

 

Audit, který na KHS StčK proběhl v červnu 2017, byl zaměřen na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti při malé a střední podniky a Dotazníku pro sebehodnocení pro malé a střední podniky.

 

Závěrem auditu vyplynulo, že KHS StčK je dobrým příkladem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a na základě výsledků v zajištění všech zákonných práv zaměstnanců v ochraně zdraví a snahu poskytovat stále lepší preventivní péči nad rámec zákona obhájila titul Podnik podporující zdraví I. stupně na tříleté období do roku 2020.