Předmět činnosti zdravotní politiky

Zdravotní politika představuje souhrn politických a společenských aktivit, které mají vliv na zdraví a  kvalitu života lidí a společenských skupin.Přesahuje činnost zdravotnických služeb a zahrnuje zamýšlené i nezamýšlené jednání veřejnosti, veřejných, soukromých i dobrovolných organizací a jedinců, kteří mají vliv na zdraví.Zdravotní politika na regionální úrovni představuje nepostradatelnou součást národní zdravotní politiky. Mezi nástroje realizace zdravotní politiky patří systémy zákonů, norem,   standardů, finanční prostředky a jejich alokace, instituce, informace (edukace) a v neposlední řadě i vyjednávání mezi účastníky procesu zdravotní péče.Organizační schéma spolupráce KHS s ostatními subjekty v oblasti zdravotní politiky (viz příloha).

 

Zdraví a jeho determinanty
Zdraví je ovlivňováno celou škálou zevních a vnitřních faktorů, které působí samostatně nebo společně, vzájemně se posilují či oslabují nebo ruší. Společně tak utvářejí zdravotní stav, pocit pohody a spokojenosti každého jednotlivce a určují délku a kvalitu jeho života.
Pohlaví, věk a vrozené předpoklady jsou faktory, které nelze ovlivnit. Je třeba s nimi počítat a podle nich upravit způsob života nebo směrovat zdravotní péči.
Zdravotní péče sice zdánlivě ovlivňuje zdraví jen do určité a ne vždy velké míry, ale je v celém systému zdravotních determinant významná. Je dokázáno, že v průměru zdravotní péče ovlivňuje zdraví ve srovnání s dalšími vlivy jen z 20 %.
Životní prostředí a životní podmínky zahrnují celý soubor faktorů, které působí na zdraví v trvalém komplexu. Základními ukazateli kvality životního prostředí jsou úroveň bydlení a pracoviště, školního prostředí, úroveň zásobování pitnou vodou, čistota ovzduší, hluk ze zevních a vnitřních zdrojů, radiační a elektromagnetické záření, sluneční záření.
Sociální gradient; materiální nedostatek, nejistota, úzkost a nedostatek sociální integrity jsou příčinami mnoha nemocí a často i smrti.
Stres; trvalá úzkost, nejistota, ztráta sebevědomí, sociální izolace a ztráta práce a klidu domácího života vyvolávají trvalý stres. Opakující a trvalý stres podmiňuje zdravotní poruchy jako jsou deprese, snížení odolnosti proti infekcím a jiné.
Rané dětství; kvalita duševního a fyzického vývoje v dětství určuje kvalitu celého života. Nesprávná výchova a nesprávné návyky mohou mít za následek zabudovaný nesprávný vzor pro další období v lidském životě.
Sociální  izolace; vyloučení ze společnosti a s tím související následky – alkoholismus, drogy, nezaměstnanost, bezdomovectví, deprese mohou mít za následek nemoc, zvýšení úrazovosti a zkracují život.
Práce; malá šance prokázat vlastní schopnosti a vědomosti a omezená možnost rozhodování zvyšují nemocnost a tím i úrazovost.
Nezaměstnanost; pracovní jistota zvyšuje spokojenost, životní pohodu a ovlivňuje zdraví. Nezaměstnaní a jejich rodiny jsou ve zvýšeném riziku předčasného úmrtí a jsou ohroženi i nemocemi, které se váží na chudobu.
Sociální opora; přátelství a dobré vztahy a jasná sociální síť jsou významnými i z hlediska podpory zdraví.
Závislosti; tendence k závislosti na alkoholu, tabáku a drogách mají své širší sociální pozadí. Závislost, ať je jakákoli, může opět ovlivnit zdravotní stav, sklon k nemoci a větší úrazovost, zejména mezi mladými.
Program WHO „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“
Hlavním cílem strategie, schválené světovým zdravotnickým shromážděním v roce 2013, je zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, politiků, obcí, podniků a dalších složek společnosti o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Termín realizace je do roku 2020.
K prioritám strategie patří podpora tělesných aktivit lidí a zdravé výživy, zvyšování zdravotních znalostí obyvatelstva, snižování zdravotně rizikového chování a nerovností ve zdraví či zvyšování úrovně sekundární prevence vč. screeningových programů.
Program WHO je východiskem pro „Národní program zdraví“ a následně  pro tvorbu komunitních projektů, z nichž by měly vycházet i programy prevence onemocnění, zaměřené  na vybrané skupiny obyvatelstva a jednotlivce.
Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje
Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje („Zpráva“) je první komplexně pojatou publikací, která analyzuje zdravotní stav obyvatelstva Středočeského kraje. Popisuje úroveň zdraví ve Středočeském kraji, porovnává ji s úrovní dosaženou v jiných krajích a v Evropské unii (v podobě EU15) a provádí i okresní srovnání v rámci kraje.
Získané informace o zdravotním stavu obyvatel Středočeského kraje a trendech jeho vývoje jsou podkladem pro návrh realizace edukačních a intervenčních aktivit a praktických opatření, která pomohou zvýšit zdravotní gramotnost cílových skupin populace, posílit zájem o vlastní zdraví, snížit výskyt rizikových faktorů zdraví i negativního vlivu životního prostředí a touto cestou zlepšit zdraví obyvatel Středočeského kraje v následujících letech. Je také východiskem pro implementaci „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020“ na regionální úrovni.
Zpráva, která rovněž prezentuje výsledky studií zdravotního stavu, životního prostředí a aktivit realizovaných ve Středočeském kraji v uplynulých letech, vznikla za společného úsilí odborníků z řad pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Krajského ředitelství Policie pro Středočeský kraj a nevládních organizací působících na poli podpory zdraví v kraji, kteří poskytli potřebná data a svoji odbornost při koncepci a zpracování dokumentu.
Národní program zdraví
Národní program zdraví je realizován prostřednictvím projektů na centrální, regionální a místní úrovni.  
Komunitní projekt - Zdravé město
Projekt je zaměřen na soustavné a trvalé zlepšovaní všech faktorů ovlivňujících zdraví a životy lidí ve městech. Navazuje na myšlenky „Zdraví pro všechny do 21. století“ a celosvětové sítě „Zdravých měst“, zapojených do tohoto hnutí, využívá konkrétních zkušeností řady evropských měst.  Jedním z cílů tohoto projektu je stálá aktivita směřující ke zdraví obyvatel, ke snižování nemoci a úmrtnosti.  
K 31. 12. 2014 Národní síť Zdravých měst v ČR sdružovala celkem 16 Zdravých měst a obcí a jeden Zdravý mikroregion ze Středočeského kraje. Bližší informace podává níže tabulka č. 1. K 1. 1. 2014 žilo ve Středočeském kraji 1 302 336 obyvatel.
Tabulka č. 1: Členové NSZM ve Středočeském kraji podle roku vstupu
1997
Poděbrady
1998
Kouřim
2001
Rožmitál pod Třemšínem
2003
Mladá Boleslav, Mikroregion Třemšín (zahrnující obce Bezděkov pod Třemšínem, Hvožďany, Hudčice, Koupě, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Věšín, Volenice, Vranovice, Vševily)          
2004
Příbram, Říčany, Slaný
2007
Kácov
2008
Koleč, Dobříš
2009
Český Brod
2010
Mšeno, Strančice
2011
Zákolany
2012
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Jesenice – Praha západ
2014
Kladno

 

Příprava, zpracování a realizace projektu „Zdravého města“ je záležitost odborně náročná. Vyžaduje trvalou spolupráci městského úřadu, zastupitelstva, zdravotníků, pedagogů, ekologů, podnikatelů, podniků, organizací, zájmových sdružení, občanských skupin a v neposlední řadě i jednotlivých občanů. Projekt aktivizuje městskou veřejnost a využívá její iniciativy, účasti a pomoci. Jako priorita je prosazována ochrana zdraví obyvatel.

 

Pracovníci KHS spolupracují se Státním zdravotním ústavem při vypracovávání Zdravotních plánů měst a obcí a na analýze zdravotního stavu populace, tzv. Profilů zdraví, kdy se stanovují zdravotní priority. Realizované aktivity jsou zaměřené na edukaci obyvatel vedoucí k eliminaci rizikových faktorů životního stylu obyvatel.
Komunitní projekt – Škola podporující zdraví
Projekt „Zdravá škola“ byl původně koncipován a realizován Světovou zdravotnickou organizací ve spolupráci s Evropským společenstvím a Radou Evropy. V roce 1991 se k tomuto programu připojila i Česká republika. Zavádění modelového projektu „Zdravá škola“ předpokládá, že školy jsou autonomní subjekty, jejichž komunity vědí nejlépe, jakou mají situaci a co potřebují. Model „Zdravá škola“ je proto jenom nabídkou určité rámcové orientace, na jejímž základě si škola vypracovává svůj individuální projekt. Podstatou projektu je snaha oslovit školní mládež a informovat ji více o otázkách zdraví a možnosti posílit vlastní schopnosti ke zlepšování individuální zdravotní situace. Jedním z několika cílů projektu je zdokonalování výchovy ke zdraví  a vytváření bezpečného prostředí ve škole (zdroj: Národní program zdraví, 1995).
K 31. 12. 2014 bylo do tohoto komunitního programu zapojeno celkem 8 Zdravých mateřských škol a 14 Zdravých základních škol ze Středočeského kraje. KHS má v krajském koordinačním týmu svého zástupce. Zdroj: http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi
Tabulka č. 2: Seznam členů zapojených do programu Škola podporující zdraví 
MŠ Křivsudov
MŠ Sluníčko – Kladno Kročehlavy
MŠ Masarykova - Čáslav
MŠ Jaselská - Mnichovo Hradiště
MŠ Sluníčko - Mladá Boleslav
MŠ U Hřiště - Vestec
MŠ Palachova - Poděbrady
1.MŠ Zahradní - Nové Strašecí
ZŠ TGM Školní - Poděbrady
ZŠ Jiráskovy Sady - Příbram
ZŠ Rudná – Rudná
ZŠ a MŠ Višňová - Příbram
ZŠ Bohutín
ZŠ Čechtice - Čechtice
ZŠ Čelákovice
ZŠ Červené Janovice
ZŠ Třebízského- Kralupy nad Vltavou
ZŠ Dukelská – Mladá Boleslav
ZŠ Sokolovská - Mnichovo Hradiště
ZŠ Líšnice – Mníšek pod Brdy
ZŠ Propojení Sedlčany
ZŠ Doberská Kladno
 
KHS má odborného zástupce v krajském koordinačním týmu, řídícím orgánu projektu.  
Komunitní projekt - Podnik podporující zdraví
Podpora zdraví je souhrn aktivit a opatření, která směřují nejen k předcházení nemocem, ale i ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivce i celé komunity. Využívá poznatků z epidemiologických studií, které prokázaly podíl faktorů způsobu života a práce i některých návyků a chování na vzniku a vývoji chronických onemocnění. Základním rysem podpory zdraví je podpora přímé účasti jednotlivce na uchování nebo zlepšení vlastního zdraví prostřednictvím pochopení významu změny postojů a dobrovolné změny chování a životního stylu, tzn. převzetí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví. V praxi to znamená například boj s kouřením, zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně (zdroj: SZÚ).
Na rozdíl od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není podpora zdraví na pracovišti upravena právními předpisy. Je výzvou a strategií, která doplňuje politiku péče o zaměstnance. Mnoho organizací si v dnešní době uvědomuje význam zdraví jako cenné individuální i sociální hodnoty, a proto integruje podporu zdraví do své činnosti.
Mezi podniky oceněnými v roce 2014 byla i Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, která získala titul „Podnik podporující zdraví 1. stupně“. 
Tabulka č. 3: Podniky a organizace ve Středočeském kraji, které se zúčastnily soutěže Podnik podporující zdraví od r. 2005. V druhém sloupci je uvedeno datum poslední certifikace: 
Alpiq Generation (CZ) spol.s.r.o., Kladno - Dubí
23.10. 2012
Ferring – Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy
23.10. 2012
Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, spol. s.r.o., Beroun
 
22.10. 2013
Danone, a.s., Benešov
19.10. 2010
F.X. Meiller Slaný, spol. s.r.o.
20.10. 2009
Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Příbram
22.10. 2013
WRIGLEY Confections ČR, k.s., Poříčí nad Sázavou
22.10. 2013
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
21.10. 2014

 

Priority činnosti KHS v oblasti podpory zdraví vycházející z Priority prevence, podpory a ochrany zdraví dle Ministerstva zdravotnictví:

 

Dostatečná pohybová aktivita populace, správná výživa a stravovací návyky populace, zvládání stresu a duševní zdraví, zdravotně rizikové chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění - zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a sexuálně přenosných nemocí), vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na determinanty a rizikové faktory zdraví, a také na podporu screeningových programů, infekční onemocnění, a to nové a znovu se objevující infekce, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, antimikrobiální rezistence a vakcinační programy, snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí, snižování nerovností ve zdraví, screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity, identifikace možností pro případné plánování nových screeningových programů a jejich realizace.
 
Přehled aktivit v podpoře veřejného zdraví v roce 2014 
Zdravotně výchovné akce realizované ve Středočeském kraji s účastí KHS
Den záchranářů v Kolíně (8.5. 2014)
Český den proti rakovině (14.5. 2014)
Věda prochází žaludkem na Ladronce (21.6. 2014)
Dny města Kladna (7.9. 2014)
Hry seniorů v Mladé Boleslavi (15.9. 2014)
Den pro zdraví v Kralupech nad Vltavou (15.10. 2014)
Den zdraví na PřF UK (19.11. 2014)
Den pro zdravý životní styl v Příbrami (9.12. 2014)
Přednáška na téma "Výživová specifika pro seniory" ve Slaném
Přednáška na téma „Metanolová kauza“ pro studenty SZŠ v Příbrami
Při těchto akcích bylo ve městech, školách a podnicích pracovníky KHS odborně zajištěno měření krevního tlaku, celkové hladiny cholesterolu v krvi, procenta skrytého tuku v těle a stanovení BMI, dále bylo poskytováno poradenství v oblasti zdravé výživy a dostatečné pohybové aktivity a byly distribuovány zdravotně výchovné materiály atd.
Dále se KHS podílí i na prohlubování informovanosti o zdraví v rámci rámcových vzdělávacích programů ve školách – předmět „Výchova ke zdraví“, který je zaměřený na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže. V roce 2014 se pracovníci KHS  zapojili např. do projektové výuky na ZŠ, kde přednášeli a besedovali se žáky a rodiči mj. na následující témata: zdravý životní styl, význam pohybové aktivity u dětí, metanolová kauza, poskytování laické první pomoci anebo prevence dětských otrav.
K naplňování regionální zdravotní politiky na krajské úrovni Středočeského kraje docházelo ve spolupráci s následujícími subjekty:
a) s vybranými odbory Krajského úřadu Středočeského kraje (odbor zdravotnictví/ sociálních věcí/ školství a sportu KÚ), realizované aktivity byly zaměřeny na naplňování strategických dokumentů kraje:
 „Koncepce základní sítě zdravotně sociálních služeb pro závislé ve Stč. kraji“,
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvojově výchovně vzdělávacích soustavy Stč. kraje“,
 b) KHS rovněž úzce spolupracuje s Krajskou protidrogovou komisí Středočeského kraje, dále má KHS stálé zástupce v Protidrogové komisi města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
c) Dalšími partnery v podpoře zdraví ve Středočeském kraji jsou Státní zdravotní ústav, Kancelář WHO v ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní síť zdravých měst aj. KHS spolupracuje při propagaci a organizačním zajištění celorepublikových projektů podpory zdraví v regionu. Tematické zaměření jednotlivých projektů je různorodé: od podpory zdravého stravování a aktivního pohybu u školních dětí, přes ochranu reprodukčního zdraví u mládeže až po podporu aktivního přístupu ke stáří.
Projekt „Hrou proti AIDS“
Hlavním cílem interaktivního projektu je zvýšení znalostí mladé generace o ochraně před infekcí HIV/AIDS a dalšími sexuálně přenosnými nemocemi. KHS zajišťovala koordinaci peer programu ve vybraných školských zařízeních v regionu (Kolín) a v případě personální potřeby pracovnice odborně participovaly na jeho realizaci.
Na několikadenních akcích bylo v průběhu roku 2014 v problematice HIV/AIDS edukováno celkem 1722 žáků/studentů a proškoleno 81 peerů ze Středočeského kraje (Příbram, Mělník, Beroun, Kolín, Brandýs nad Labem, Chocerady).
Projekt „Normální je nekouřit“
 
Program si klade za cíl především formování pozitivního a odpovědného postoje ke zdraví a zdravému životnímu stylu u dětí mladšího školního věku (7 až 11 let).
Do roku 2014 se do programu Normální je nekouřit zapojilo celkem 10 ZŠ ze Středočeského kraje (z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Chrastic, Mělníka, Buštěhradu, Kutné Hory, Čelákovic, Všenor, Městce Králové a Vlašimi).
KHS již tradičně zajišťuje odbornou praxi lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, vzdělávání studentů SZŠ a lékařských fakult VŠ a edukaci další odborné i laické veřejnosti. Například studentky 1. ročníku oboru "diplomovaná všeobecná sestra“ z Vyšší odborné školy zdravotnické v Příbrami byly v rámci týdenní praxe v předchozích letech seznámeny na KHS s odbornou činností jednotlivých odborů. 
Perspektivy v oblasti zdravotní politiky KHS Stč. kraje na rok 2015
 
Realizovat návrhy a doporučení vyplývající ze Zprávy prostřednictvím edukačních a intervenčních aktivit a praktických opatření, která pomohou zvýšit zdravotní gramotnost cílových skupin populace.
Aktivně komunikace směrem k laické veřejnosti (přednášková činnost, komunikace s veřejností prostřednictvím Facebooku a webových stránek KHS).
Spolupráce na celostátních preventivních programech (vycházející z Priorit MZ ČR na rok 2015) a jejich implementace na místní úrovni.
Participace na stávajících regionálních projektech, kampaních a aktivitách a oslovení subjektů ve Středočeském kraji za účelem navázání spolupráce na nových projektech a zdravotně výchovných akcích.
Rozvoj a podpora sítě Zdravých měst a spolupráce s municipalitami ve Stč. kraji (zdravotně osvětové kampaně a aktivity pro širokou veřejnost).          
Realizace aktivit v oblasti protidrogové problematiky, zaměřit se na seniory a zdravé stárnutí.
Navázání užší spolupráce se školami (ŠPZ), participace na projektu SZÚ „Hrou proti AIDS“ na školách ve Středočeském regionu.
Příprava a odborné zajištění konferencí a doprovodného programu.
Edukační činnost a možnost vykonat praxi (studenti, pedagogové, lékaři).
Pokračování na spolupráci se SZÚ při realizaci studie EHES (European Health Examination Survey) ve Středočeském kraji. Jedná se o prevalenční šetření zdravotního stavu dospělé populace (25-64 let) zahrnující lékařské vyšetření. Cílem studie je především poskytnutí objektivních údajů o prevalenci hypertenze, obezity a diabetu, hlavních rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

 

Přílohy