Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 28. 02. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 01. 01. 2017 do 28. 02. 2017 celkem 304 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Kontroly byly prováděny v širokém spektru provozoven stravovacích služeb (restaurace vyvařující – 148 kontrol, z toho 22 kontrol bylo stravování v rámci ubytovacích služeb, závodní stravování zaměstnanců – 58 kontrol, zdravotnická zařízení 3 kontroly, zařízení sociálních služeb – 19 kontrol, kavárny, stánky s občerstvením apod.). 

 

Graf č. 2 Zkontrolovaná stravovací zařízení: znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých typů zkontrolovaných provozoven stravovacích služeb

 

 

V rámci kontrol byly ve stravovacích zařízeních nejčastěji zjišťovány nedostatky spočívající v plnění obecných požadavků na potravinářské prostory v 35 %, další často zjišťované nedostatky jsou uvedeny v grafu č. 2. Poměrně častým nedostatkem (ve 14 % zkontrolovaných provozoven) je poskytování informací o alergenech, přestože je tato povinnost pro provozovatele v platnosti již od roku 2015. Provozovatelé mnohdy nezkoumají pečlivě složení surovin pro přípravu pokrmů (včetně obsahu alergenů) a poté neuvedou u pokrmu všechny alergeny v něm obsažené. Někdy se také stává, že provozovatelé opomenou uvést alergeny u nápojů. Dalším zjišťovaným nedostatkem u poskytování informací o alergenech bývá jejich nedostatečná konkretizace, to znamená u skupiny alergenů skořápkové plody jejich rozdělení na vlašské ořechy, lískové ořechy, mandle atd. a u skupiny alergenů obiloviny obsahující lepek jejich rozdělení na podskupiny pšenice, žito, ječmen atd.

 

Graf č. 1 Nejčastěji zjišťované nedostatky: znázornění nejčastěji zjišťovaných nedostatků v provozovnách stravovacích služeb v procentech ze všech provedených kontrol za období 1. 1. 2017 až 28. 2. 2017

 

Nejčastěji zjišťované závady

 

 

Za zjištěné nedostatky bylo provozovatelům stravovacích služeb v tomto období uloženo 70 finančních sankcí v celkové výši 328 000 Kč. Ve zvláště rizikových případech byla hygieniky uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Celkem se jednalo o 34 opatření spočívajících v nařízení sanitace provozovny v 11 případech, nařízení speciální ochranné deratizace při výskytu hlodavců a to ve 4 případech, pozastavení výkonu činnosti v 6 případech, likvidaci potravin jiných než bezpečných ve 3 případech, nařízení vyřazení potravin ze stravovací služby v 8 případech, okamžité uzavření provozovny ve 2 případech.

 

Z výše uvedeného počtu kontrol bylo 31 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů k provedení státního zdravotního dozoru. Ve 12 případech se jednalo o podněty, kdy spotřebitelé uvedli zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů a potravin. Na základě těchto podnětů bylo odebráno 21 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, pro ověření zejména mikrobiální, chemické a senzorické nezávadnosti. Všechny odebrané vzorky vyhověly požadavkům platných právních předpisů.

 

V rámci preventivního hygienického dozoru (kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným orgánem státní správy) posuzují pracovníci hygieny výživy projektové dokumentace a vydávají závazná stanoviska k užívání staveb provozoven stravovací služby a jiných potravinářských podniků. Od začátku roku 2017 bylo vydáno celkem 89 závazných stanovisek, ve 3 případech byl vydán nesouhlas. Orgán ochrany veřejného zdraví v rámci svých kompetencí v roce 2017 vydal 3 rozhodnutí týkající se zásobování zařízení stravovacích služeb pitnou vodou z individuálního zdroje.

 

Tab. Přehled činnosti oddělení hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 28.2.2017

 

 

Bližší informace o výsledcích některých kontrol v konkrétních zařízeních společného stravování, kde byla vydána opatření a uložena sankce, získáte na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pod tímto odkazem: http://khsstc.cz/obsah/stravovaci-zarizeni_

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13. 3. 2017