Prohlášení KHS Středočeského kraje k problematice silničního okruhu kolem Prahy - komunikace R1

 

Obě stavby byly v rámci povolovacího řízení dle stavebního řádu projednávány s orgánem ochrany veřejného zdraví jako dotčeným správním úřadem na úseku ochrany zdraví před hlukem. V rámci projektové přípravy obou úseků stavby pozemní komunikace byla investorem vyhodnocena předpokládaná hluková zátěž z provozu silniční dopravy, a to včetně návrhu protihlukových opatření. KHS Stč. kraje se stavbami souhlasila, neboť v projektové dokumentaci bylo v obou případech deklarováno, že hygienické limity hluku nebudou v důsledku jejich užívání v zákonem chráněných prostorech překročeny.

Jednou z podmínek závazných stanovisek uplatněných KHS Stč. kraje k těmto stavbám byl požadavek, aby stavebník tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) před získáním úředního souhlasu s jejich trvalým užíváním provedl měření hluku z provozu silniční dopravy po SOKP. Tímto způsobem musí stavebník KHS prokázat, že jím navržená a realizovaná protihluková opatření v obou  uvedených úsecích SOKP jsou dostatečná ke splnění jeho zákonné povinnosti jako vlastníka pozemní komunikace zajistit dodržení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Takové měření hluku může pro stavebníka provést pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tj. k tomu náležitě odborně způsobilá osoba. Měřící místa musejí být vybrána vždy v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných nejblíže ke stavbě SOKP, kde je s ohledem na fyzikální zákonitosti šíření hluku oprávněn předpoklad nejvyšší hlukové zátěže ze silniční dopravy. Pokud je hygienický limit hluku dodržen v těchto místech, pak je dodržen i v místech od komunikace vzdálenějších.

Za nezbytné považujeme v této souvislosti poznamenat, že hluk z provozu SOKP může být sice slyšitelný (změna může být patrná především tam, kde se stavba přiblížila dosud klidným a tichým lokalitám), a tudíž může být subjektivně vnímán jako rušivý a obtěžující, nemusí to však nutně znamenat překročení hygienického limitu hluku. V případě, že by intenzita tohoto obtěžování podle výsledků měření dosáhla takové úrovně, která by současně již představovala překročení hygienického limitu stanoveného pro hluk z provozu pozemní komunikace výše citovaným nařízením vlády, bude KHS Stč. kraje důsledně požadovat na vlastníku stavby dodatečnou realizaci odpovídajících protihlukových opatření. Provoz stavby SOKP nesmí v žádném z dotčených chráněných prostorů způsobovat překročení hygienických limitů hluku, jinak KHS Stč. kraje jako dotčený správní úřad nebude souhlasit s jejím uvedením do trvalého užívání.

Po zprovoznění komunikace R1 přijala KHS Stč. kraje již celou řadu podnětů občanů z obcí v okolí trasy R1, kteří začali subjektivně vnímat hluk z dopravy po této komunikaci jako obtěžující. Protože povinnost objektivně stanovit hladiny hluku z provozu dopravy po pozemní komunikaci je v této fázi (zkušebního, resp. předčasného) užívání stavby svěřena stavebníkovi, jsou veškeré podněty občanů předávány ŘSD k prověření.  Při výběru měřících míst jsou tyto podněty zohledňovány. V současné době je dokončována první řada měření v místech, která byla vybrána především na jejich základě. Další měření hluku budou probíhat pravděpodobně až v jarních měsících, neboť  zimní období není s ohledem na meteorologické podmínky pro měření hluku z dopravy vhodné.

Pokud budete  chtít upozornit na obtěžování hlukem z provozu R1, můžete proto sami kontaktovat přímo ŘSD (http://www.rsd.cz/, e-mail: posta@rsd.cz).

KHS při své úřední činnosti věnuje problematice hluku z provozu po komunikaci R1 maximální pozornost a bude tak činit i nadále. Za svůj hlavní úkol považuje v této chvíli získat od vlastníka stavby před uvedením stavby do trvalého užívání komplexní a objektivní důkaz o tom, že hygienické limity hluku jsou ve všech dotčených chráněných prostorech dodrženy.

 

                                                                                  JUDr. Ivo Krýsa LL.M v.r.

                                                                                                 ředitel