Krizové řízení

Předmět činnosti


Pracoviště krizového řízení zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizové připravenosti v rámci své působnosti (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů). Pracoviště je vedené krizovou manažerkou v přímé podřízenosti ředitele KHS.

Orgány krizového řízení KHS StčK:

Krizový štáb Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen Krizový štáb KHS) je pracovním orgánem ředitele KHS k řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Krizový štáb KHS vykonává svou činnost s cílem zabezpečit součinnost, jednotnost a soulad činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů při řešení krizové situace vyhlášené na území Středočeského kraje.

Krizový štáb KHS v rámci zabezpečení úkolů:

 • operativně projednává zásadní záležitosti týkající se řešení krizové situace,
 • stanovuje priority činnosti KHS,
 • zajišťuje provedení opatření k zabezpečení provozu KHS,
 • koordinuje činnost KHS ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a složkami IZS,
 • navrhuje opatření, nařízení orgánu ochrany veřejného zdraví a právní předpisy KHS na území kraje,
 • zajišťuje zpracování podkladů vyžádaných krizovým štábem kraje.

Krajská epidemiologická komise (dále jen KEK) byla zřízena hejtmanem Středočeského kraje v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006.  KEK je stálým pracovním orgánem hejtmana kraje. KEK svolává ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních onemocnění.
Pracovní štáb krajské epidemiologické komise ve Středočeském kraji v rámci zabezpečení úkolů:

 • informuje hejtmana a tajemníka bezpečnostní rady kraje o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,
 • vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu kraje,
 • informuje Ústřední epidemiologickou komisi v intervalech jí stanovených o vývoji situace v regionu,
 • rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o přijímání příslušných protiepidemických opatřeních s regionální působností,
 • rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu Středočeského kraje. 

Úkoly krizové manažerky:

 • zajišťovat krizovou připravenost v oboru působnosti KHS StčK,
 • podílet se se na tvorbě a aktualizaci Plánu krizové připravenosti KHS StčK,
 • podílet se na tvorbě a aktualizaci Krajského pandemického plánu Středočeského kraje,
 • účastnit se předmětných jednání krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
 • připravovat podklady na jednání Krajské epidemiologické komise,
 • spolupracovat s orgány krizového řízení,
 • zajišťovat spolupráci s ostatními složkami IZS,
 • plnit dílčí úkoly sestavených pracovních skupin.

 

Článek: Role krajských hygienických stanic v krizovém řízení