Zdravotní politika

Předmět činnosti


 Aktivity Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS StčK) v podpoře veřejného zdraví organizačně zajišťuje referentka pro zdravotní politiku, která je v přímé podřízenosti ředitele KHS StčK.

Referentka pro zdravotní politiku:

 • je členka Protidrogové komise StčK,
 • podílí se na zpracování odborných posudků k projektům nestátních neziskových organizací předkládaných do dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • participuje při přípravě strategických dokumentů KÚ StčK a MZ ČR,
 • podílí se na vzdělávání zdravotnických a pedagogických pracovníků, pracovníků neziskových organizací a edukaci další odborné i laické veřejnosti,
 • monitoruje a hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. 

Aktivity a projekty KHS StčK
V rámci naplňování programu „Zdraví 2020“ KHS StčK metodicky vede a spolupracuje s městy a obcemi na aktivitách určených nejen široké laické, ale i odborné veřejnosti. Jedná se například o následující projekty:

 • Den záchranářů v Kolíně,
 • Den pro zdravý životní styl v Příbrami,
 • Dny města Kladna,
 • Všejanské slavnosti,
 • Zdravá a aktivní Dobříš,
 • Hrou proti AIDS, apod.

Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje
Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje je komplexně pojatou publikací, která analyzuje zdravotní stav obyvatelstva Středočeského kraje. Popisuje úroveň zdraví v kraji, porovnává ji s úrovní dosaženou v jiných krajích a v Evropské unii a provádí i okresní srovnání v rámci kraje.
Aktualizace Zprávy o zdraví obyvatel kraje se řídí zákonem č. 258/2000 Sb., §82, odst. 2, písm. u) zákona: Krajské hygienické stanici náleží zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu.

 

Podnik podporující zdraví
Již 12 let je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví.
Před šesti lety se do soutěže poprvé přihlásila také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a ještě téhož roku (2014) byla KHS StčK certifikována titulem Podnik podporující zdraví I. stupně. Jelikož je získaný titul udělován na dobu tří let, požádala KHS StčK už po druhého jeho obhajobu.
Audit, který na KHS StčK proběhl v červnu 2020, byl zaměřen na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti při malé a střední podniky a Dotazníku pro sebehodnocení pro malé a střední podniky.
Závěrem auditu vyplynulo, že KHS StčK je dobrým příkladem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a na základě výsledků v zajištění všech zákonných práv zaměstnanců v ochraně zdraví a snahu poskytovat stále lepší preventivní péči nad rámec zákona získala titul Podnik podporující zdraví II. stupně na tříleté období do roku 2023.