Krizové řízení

Legislativa


Zákon č.1/1993 Sb. – Ústava České republiky

 • Čl. 43 Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li ČR napadena nebo je-li potřeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně proti napadení.

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

 • Čl. 2 Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy ČR nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetek nebo životní prostředí, anebo je-li potřeba plnit mezinárodní závazky o společné ochraně, může se vyhlásit nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
 • Čl. 5+6 Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetek nebo vnitřní bezpečnosti a pořádek.
 • Čl. 7 Parlament může vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost nebo demokratické základy.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 • 3: Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů    a obcí, složek IZS nebo subjektů KI. Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy.
 • 24c: Územní správní úřady uvedení v krizovém plánu kraje zabezpečují v oblasti své působnosti krizovou připravenost a k tomuto účelu zpracovávají Plán krizové připravenosti.

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

 • 17: Plán krizové připravenosti se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. Souhrnná aktualizace plánu krizové připravenosti se provádí ve čtyřletých cyklech od jejich schválení. Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah plánu krizové připravenosti, provádí se její aktualizace bezodkladně.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 • Informování PO a FO o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení zabezpečujeobecní úřad a zaměstnavatel.
 • 11 Ověřování provozuschopnostijednotného systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla první středu v měsíci ve 12 hodinakustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon)

 • 82 odst. 2 písm. v) Krajské hygienické stanici náleží podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví opatření směřující   k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje.