Odbor hygieny obecné a komunální

Předmět činnosti


Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy a dalšími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Při své činnosti zejména:

1. Vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených předpisy k ochraně veřejného zdraví v oblasti problematiky hygieny obecné a komunální, tj. zejména nad

  • zásobováním pitnou vodou
  • výrobky přicházejícími do kontaktu s pitnou, surovou a užitkovou vodou
  • vodárenskou technologií
  • koupališti, bazény, saunami a koupacími oblastmi
  • ochranou před hlukem, vibracemi, neionizujícím zářením
  • činnostmi epidemiologicky závažnými včetně  ubytovacích služeb  
  • vnitřním prostředím staveb
  • dodržováním podmínek integrovaného povolení z hlediska hluku a vibrací
     

2. Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci), uplatňuje stanoviska a vyjádření dotčeného správního úřadu.

3. Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost dle § 19 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb.

4. Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životních a pracovních podmínek

5. Spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky příslušného regionu

6. Podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.

7. Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, voda, vibrace, neionizující záření ap.).