Odbor protiepidemický

Předmět činnosti


Zaměstnanci odboru protiepidemického (dále též „EPI“) v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Zaměstnanci odboru EPI jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví plní zejména tyto úkoly:

 • provádějí epidemiologická šetření v ohniscích nákazy, tj. místa, ve kterém se šíří nákaza, jehož součástí je nebo byl zdroj nákazy, osoby z nákazy podezřelé a složky jejich prostředí;
 • nařizují, organizují, řídí a popř. i provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění;
 • nařizují mimořádná opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace vyžaduje, spolupracují při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
 • usměrňují činnost provozovatelů zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb v oblasti hygieny provozu a předcházení nemocničním nákazám a kontrolují ji;
 • kontrolují činnost zdravotnických zařízení z hlediska provádění očkování a dodržování podmínek použití a skladování očkovacích látek stanovených výrobcem;
 • plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v ochraně veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona; posuzují soulad předkládaných projektových dokumentací s požadavky předpisů na ochranu zdraví, vydávají stanoviska k dokumentacím k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, ke změně užívání a ke kolaudaci;
 • řídí a kontrolují úroveň činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podílejí se na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící a přijímají příslušná opatření v případech zjištěných nedostatků;
 • vydávají rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví;
 • vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví;
 • řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti prevence výskytu a šíření infekčních onemocnění (hmyz, hlodavci, provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, výskyt infekčních nemocí);
 • provádějí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví;
 • provádějí epidemiologické šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s výkonem povolání.