Odbor protiepidemický

Legislativa


Platné právní předpisy – zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
 • Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zrušena
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

 

Platná metodická doporučení 

 • AHEM č. 2/2022 – Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • AHEM č. 1/2014 – Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů
 • Věstník MZ ČR částka 1/2023 – Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice
 • Věstník MZ ČR částka 17/2023 – Doporučený postup při výskytu případu lidského prionového onemocnění nebo podezření na toto onemocnění
 • Věstník MZ ČR č. 12/2021 - Metodický návod k řešení problematiky sexuálně přenosných infekcí v České republice  
 • Věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
 • Věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
 • Věstník MZ ČR částka 5/2012 - Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče 
 • Věstník MZ ČR částka 7/2010 - Metodický návod k zajištění programu surveillance onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • Věstník MZ ČR částka 1/2010 - Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický pokyn – Prevence virového zánětu jater
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický návod – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění
 • Věstník MZ ČR částka 8/2007 – Metodický návod k systému epidemiologické bdělosti rotavirových infekcí
 • Věstník MZ ČR částka 7/2007 - Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení
 • Věstník MZ ČR částka 10/2006 – Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
 • Věstník MZ ČR 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • Věstník MZ ČR částka 13/2003 – Metodické opatření – Doporučené standardy definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
 • Věstník MZ ČR částka 1/2000 - Metodický pokyn k zajištění programu surveillance legionelóz

 

Pozn.: červeně vyznačeny změny legislativy v r. 2023