Odbor ekonomicko-provozní

Legislativa


Působnost oddělení ekonomického je vymezena:

Zákony

o   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

o   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

o  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

o  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

o  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

o  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

o  Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

o  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

o  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o  Zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

§ Nařízení vlády

o   Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

§ Vyhlášky

o   Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

o   Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003., ve znění pozdějších předpisů

o   Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

o   Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

o   Vyhláška č. 323/2002 Sb.,  o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů  

o   Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 

o   Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

o   České účetní standardy č. 701 – 708

 

Působnost oddělení provozně-organizačního je vymezena:

Zákony

o  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

o  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací

o  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

o  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

o  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (BOZP)

o  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

o  Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti ŽP

o  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

o  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

§ Nařízení vlády

o   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

o   Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

o   Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

o   Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

o   Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

o   Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

o   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

§ Vyhlášky

o   Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

o   Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

o   Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

o   Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů

o   Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

o   Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

o   Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

o   Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních

o   Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

o   Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

o   Vyhláška č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

o   Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

o   Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

o   Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů