Odbor hygieny práce

Předmět činnosti


Odbor hygieny práce se zabývá ochranou zdraví lidí v souvislosti s jejich pracovní činností. Cílem je zejména zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k poškození zdraví z práce.
Pracovníci odboru hygieny práce jako zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví: 

 • plní v preventivním hygienickém dozoru funkci dotčeného správního úřadu; posuzují soulad předkládaných projektových dokumentací s požadavky předpisů na ochranu zdraví, vydávají závazná stanoviska k dokumentacím k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, ke změně užívání a ke kolaudaci; 
 • provádějí dozor na pracovištích zaměřený na dodržování požadavků stanovených právními předpisy na ochranu zdraví, což jsou zejména požadavky na provedení pracovišť, osvětlení, větrání, vyhovující mikroklimatické podmínky, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, limitů pro fyzickou zátěž, ergonomických požadavků pro pracovní místo, vybavení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, zásobování pracovišť vodou, a zajištění pracovnělékařských služeb; 
 • na žádost zaměstnavatelů rozhodují o zařazení prací do kategorií; 
 • provádějí ověření podmínek vzniku onemocnění vzniklých při práci pro účely posouzení nemocí z povolání; 
 • řeší podněty fyzických osob zejména v oblasti pracovních podmínek;
 • projednávají texty pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi;
 • vydávají stanoviska k provozním řádům zařízení na sběr, výkup nebo odstranění odpadů; 
 • účastní se kontrol provozů podle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi; 
 • kontrolují plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, podle zákona o integrované prevenci;
 • provádí dozor nad dodržováním ustanovení chemického zákona a souvisejících přímo použitelných předpisů EU z hlediska ochrany zdraví;
 • provádí dozor nad dodržováním ustanovení zákona o biocidech a souvisejících přímo použitelných předpisů EU;
 • kontrolují dodržování předpisů v oboru speciální ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovují opatření pro tyto činnosti, pokud se při nich používají vysoce toxické přípravky a jsou členy komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracovníků v tomto oboru; 
 • přezkušují odbornou způsobilost pracovníků pro nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi; 
 • vydávají stanoviska k plánům leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce
18.10.2016