Odbor protiepidemický

Právní normy ve vztahu k očkování


Platné právní předpisy a metodická doporučení ve vztahu k očkování

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Platná metodická doporučení

 • Věstník MZ ČR částka 7/2010 - Metodický návod k zajištění programu surveillance  onemocnění břišním tyfem a paratyfem
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický pokyn - Prevence virového zánětu jater
 • Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický návod - Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění
 •  Věstník MZ ČR částka 8/2007 – Metodický návod k systému epidemiologické bdělosti rotavirových infekcí
 • Věstník MZ ČR částka 10/2006 – Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
 • Věstník MZ ČR 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
 • Věstník MZ ČR částka 13/2002 – Metodický návod k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b
 • Metodika očkování proti TBC v ČR http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/metodika-ockovani-proti-tbc-v-cr_2546_5.html  
 • Metodika k zajištění financování pravidelného očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní  pojištění http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/metodika-k-zajisteni-financovani-pravidelneho-ockovani-fyzickych-osobktere-nejsou-pojistenci-podle-zakona-upravujiciho-verejne-zdravotni-pojisteni_2520_5.html
Zpracovala: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov
Zpracováno dne: 21.03.2016