Odbor správní

Předmět činnosti


Odbor správní je jedním ze tří základních organizačních útvarů, které jsou platným organizačním řádem v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze zřízeny. V jeho čele stojí ředitel odboru správního, který je přímo podřízen řediteli KHS. Tento organizační útvar KHS zajišťuje dohled nad zákonností výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou správního úřadu, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným orgánem. Je členěn na: 

 • oddělení právní a kontrolní  
 • oddělení personální a dokumentační.

 Ředitel odboru správního 

 • Organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci odboru správního.
 • Předkládá řediteli KHS návrh vyřízení stížností podaných dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Rozhoduje o závěrech řízení o podnětech k zahájení správního řízení dle § 42 správního řádu.
 • Řídí provádění kontroly zákonnosti výkonu státní správy sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Rozhoduje ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě výkonu státního zdravotního dozoru, není-li příslušný ředitel KHS či jiný vedoucí zaměstnanec.
 • Rozhoduje o ukládání pokut podle zákona 258, projednává přestupky podle § 29 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, připravuje rozhodnutí vydaná ředitelem KHS v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutím KHS jako orgánu ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Odpovídá za zajišťování činností souvisejících s personální agendou úřadu.
 • Zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy.
 • Zastupuje KHS v řízení před soudy a jinými státními orgány. 
 • Řídí a metodicky usměrňuje výkon spisové služby v KHS.

 Podrobná činnost obou oddělení v odboru správním:

 1. Oddělení právní a kontrolní 

 • V čele oddělení stojí ředitelem KHS jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správního a který jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.
 • Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace pracovních postupů.
 • Podílí se na přípravě stanovisek k návrhům vyhlášek a zákonů.
 • Podílí se na zpracovávání vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů zásadní povahy.
 • Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů v gesci oddělení.
 • Vydává předběžná opatření, stanoviska a vede správní řízení z moci úřední na základě zjištění z výkonu státního zdravotního dozoru, není-li dále stanoveno jinak.
 • Vykonává vnitřní kontrolu nad dodržováním zákonnosti výkonu státní správy, vč. kontroly formou SZD, sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Poskytuje zaměstnancům KHS právní a konzultační služby v souvislosti  s plněním úkolů na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví jakož i v dalších činnostech souvisejících s působností KHS či jejím postavením organizační složky státu a povinnostmi z toho vyplývajícími.

 2. Oddělení personální a dokumentační

 • V čele oddělení stojí ředitelem KHS jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správního; je nadřízeným zaměstnanců oddělení - řídí, kontroluje a organizuje jejich práci.
 • Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětvích práva, která spadají do gesce oddělení.
 • Podílí se na zpracovávání vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů zásadní povahy.
 • Realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky a zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců KHS.
 • Provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání.
 • Vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců KHS včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody.
 • Odpovídá za komplexní zajišťování činností souvisejících se spisovou službou, předarchivní péčí o písemnosti a skartačním řízením v KHS.