Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Předmět činnosti


Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví je jedním ze tří úseků, které jsou zřízeny na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze. Je členěn na:

Je přímo řízen ředitelem sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.

Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 • zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností
 • je přímo podřízen řediteli KHS
 • je přímým nadřízeným ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání a ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých
 • odpovídá za provádění všech odborných činností, které souvisejí s výkonem státní správy podle zákona; v této oblasti spolupracuje s ostatními řediteli
 • podílí se na  zpracování zásadních materiálů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a na hodnocení zdravotních rizik
 • vede evidenci podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru
 • spolurozhoduje při sestavování plánu kontrolní činnosti a jeho plnění v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví
 • průběžně sleduje a odpovídá za opodstatněnost požadovaných úkonů od ZÚ v rámci výkonu SZD a sleduje stav čerpání přidělených financí pro tento účel
 • průběžně kontroluje správnost rozhodnutí, stanovisek a jiných úkonů
 • podílí se na přípravě návrhů koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví

Ředitel v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví

 • v čele odboru stojí ředitelem KHS jmenovaný ředitel, který odborně vede daný obor činnosti v rámci KHS
 • ředitel odboru je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a je přímým nadřízeným vedoucích oddělení a odborných útvarů příslušného odboru
 • navrhuje řediteli sekce jmenování vedoucího oddělení ke schválení ředitelem KHS
 • řídí, sestavuje a kontroluje dodržování plánu kontrolní činnosti ve svém oboru a zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR
 • odpovídá za kvalitu prováděných odborných prací a jednotnost výstupů
 • usměrňuje výkon SZD ve svém oboru a garantuje jeho odbornou správnost
 • podílí se na zpracování a analýzách výsledků činnosti KHS ve svém odboru
 • připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů
 • připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů
 • účastní se správního řízení o uložení pokuty

Vedoucí oddělení v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví

 • v čele oddělení stojí ředitelem KHS jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru
 • je nadřízeným zaměstnanců oddělení
 • řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení
 • odpovídá za plnění kontrolního plánu činnosti a odbornou správnost včetně závěrečných výstupů
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR
 • vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů